(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/3
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Любінець, О. В. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров"я України / О.В. Любінець, І.Я. Сенюта. - С.5-10
Воробьев, К. П. Проблемы вхождения технологий доказательной медицины в украинское здравоохранение. Часть 1. Место технологий доказательной медицины в клиническом решении врача / К.П. Воробьев. - С.11-20
Ліщишина, О. М. Належна практика створення медичних стандартів як основа для належної клінічної практики / О.М. Ліщишина, А.Б. Степаненко. - С.21-27
Карлов, А. В. Применение препарата Кавинтон форте у больных с дисциркуляторной энцефалопатией / А.В. Карлов. - С.28-32
В'юницька, Л. В. Гіпотези щодо механізму дії вітаміну А / Л.В. В'юницька, К.О. Паливода. - С.33-38
Гураль, А. Л. Вакцинопрофилактика гепатита В в Украине: проблемы и перспективы / А.Л. Гураль, В.Р. Шагинян. - С.39-46
Лисенко, Д. А. Методологія оцінки якості життя в онкогематології / Д.А. Лисенко, Л.М. Ісакова. - С.47-50
Галушко, О. А. Принципи біоетики в лікуванні та реабілітації хворих із синдромом діабетичної стопи / О.А. Галушко, С.В. Пустовіт. - С.51-59
Богомаз, В. М Особливості взаємовідносин лікар - пацієнт в системі добровільного медичного страхування / В.М Богомаз, Н.М. Лелюх. - С.60-64
Рудень, В. В. Пацієнти сімейних амбулаторій міста Львова про питання здоров"я та охорону здоров"я (за даними проведеного соціологічного дослідження) / В.В. Рудень, Т.Г. Гутор. - С.65-68
Тер-Казарьян, С. Ш. Проект списка русских названий бактерий санитарно-эпидемиологического контроля: транслитерация ста родовых названий и ассимиляция двухсот двадцати пяти видовых эпитетов / С.Ш. Тер-Казарьян, В.А. Романовская. - С.69-77
Залесский, В. Н. Визуализация кальциноза методом спиральной компьютерно-томографической коронароангиографии / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.78-83
Соломенчук, Т. М. Атерогенна дисліпідемія чи ксенобіотики: що насамперед визначає кардіоваскулярний ризик в осіб віком до 50 років? / Т.М. Соломенчук, В.А. Скибчик. - С.84-89
Корпачева-, Зінич О. В. Зміни показників андрогенної забезпеченості організму у хворих на цукровий діабет 2-го типу при довготривалому призначенні сенситайзерів інсуліну / Зінич О.В. Корпачева-, А.В. Ковальчук, Н.Н. Кушнарьова. - С.90-98
Лурін, І. А. Віддалені результати лікування хворих з екстрасфінктерними норицями прямої кишки за допомогою методу "пломбування" їх просвіту аутотромбіновим клеєм / І.А. Лурін, Є.В. Цема. - С.99-101
Харьков, А. Л. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы после классических, мини-инвазивных и комбинированных пластических операций / А.Л. Харьков. - С.102-105
Петросян, А. М. Исследование гликозилирования парапротеинов и анализ их электрофоретической подвижности у больных множественной миеломой / А.М. Петросян. - С.106-111
Сорокин, Ю. Н. Антиоксидантная система и особенности течения рассеянного склероза / Ю.Н. Сорокин. - С.112-116
Матяш, М. Н. Структурно-морфологические изменения в головном мозге у больных с травматической энцефалопатией, подвергшихся воздействию факторов радиоэкологической катастрофы, по данным АКТ- и МРТ-исследований / М.Н. Матяш. - С.117-122
Денисюк, Н. В. Хроническая цереброваскулярная патология у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения / Н.В. Денисюк. - С.123-132
Коваленко, О. Є. Характеристика стану вегетативної регуляції за результатами аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих з порушеннями кровообігу у вертебрально-базилярній системі при дегенеративних змінах шийного відділу хребта / О.Є. Коваленко. - С.133-137
Авраменко, М. Л. Концептуальні основи побудови математичної моделі методології комплексного оцінювання ефективності професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, О.В. Бабак, Д.А. Кузнєцов. - С.138-140
Цимбалюк, В. І. Порушення цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні періоди реабілітації / В.І. Цимбалюк, М.С. Бровченко. - С.141-144
Нет сведений об экземплярах

    Соломенчук, Т. М.
    Атерогенна дисліпідемія чи ксенобіотики: що насамперед визначає кардіоваскулярний ризик в осіб віком до 50 років? [Текст] / Т.М. Соломенчук, В.А. Скибчик // Український медичний часопис. - 2006. - N3. - С. 84-89. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   КСЕНОБИОТИКИ--XENOBIOTICS

   ЛИПИДЫ--LIPIDS

   КАРДИОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Скибчик, В.А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/4
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
"Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції" - один із наріжних каменів серії доказових настанов ВООЗ щодо планування сім"ї. - С.5-14
Воробьев, К. П. Проблемы вхождения технологий доказательной медицині в Украинское здравоохранение. Часть 2. Влияние технологий доказательной медицині на организацию клинической науки / К.П. Воробьев. - С.15-26
Новічкова, О. М. Методичні підходи до забезпечення актуальності тематики клінічних рекомендацій та медичних стандартів / О.М. Новічкова, О.М. Ліщишина, Д.В. Варивончик. - С.27-30
Право людини на вибір. - С.31
Концептуальні питання оптимізації онкологічної допомоги населенню на основі запровадження державної підтримки осіб з онкологічними захворюваннями. - С.33-39
Перехрестенко, П. М. Служба крові України: підсумки та завдання / П. М. Перехрестенко, Л.В. Назарчук. - С.40-44
Ананко, А. А. Современное состояние хирургии желчных путей в Германии (Обзор немецкой литературы) / А.А. Ананко. - С.45-48
Абраменко, И. В. Персистирующие инфекции в патогенезе лимфопролиферативных заболеваний / И.В. Абраменко, Н.И. Белоус, А.А. Чумак. - С.49-55
Скибчик, В. А. Тригліцериди і ризик розвитку ішемічної хвороби серця: сучасний стан проблеми / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.56-61
Березин, А. Е. Окклюзионно-стенотические поражения брахиоцефальных артерий и цереброваскулярный риск / А.Е. Березин, В.А. Визир. - С.62-75
Лурін, І. А. Порівняльна оцінка віддалених результатів лікування хворих з екстрасфінктерними норицями прямої кишки з використанням сучасних хірургічних методик / І.А. Лурін, Є.В. Цема. - С.76-78
Скибчик, В. А. Проблема підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну у хворих на інфаркт міокарда без супутнього цукрового діабету: основні концептуальні напрямки / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.79-83
Коваленко, А. Н. Состояние тиреоидной и паратиреоидной функций у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС йодного периода / А.Н. Коваленко, И.Н. Муравьева. - С.84-87
Сорокин, Ю. Н. Возрастные особенности состояния антиоксидантной системы при рассеянном склерозе / Ю.Н. Сорокин. - С.88-95
Бережной, В. В. Опыт применения гемоферона при хронической почечной недостаточности у детей / В.В. Бережной, С.В. Кушниренко, Т.А. Сахно. - С.96-99
Міністерство охорони здоров"я України. Наказ від 11.08.2006 р. №560. - С.100-112
Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Тригліцериди і ризик розвитку ішемічної хвороби серця: сучасний стан проблеми [Текст] / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук // Український медичний часопис. - 2006. - N4. - С. 56-61. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ТРИГЛИЦЕРИДЫ--TRIGLYCERIDES
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА--MYOCARDIAL ISCHEMIA

   КАРДИОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Соломенчук, Т.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Скибчик, В. А.
    Проблема підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну у хворих на інфаркт міокарда без супутнього цукрового діабету: основні концептуальні напрямки [Текст] / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук // Український медичний часопис. - 2006. - N4. - С. 79-83. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION
   ГЕМОГЛОБИН A ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ--HEMOGLOBIN A, GLYCOSYLATEDДоп.точки доступа:
Соломенчук, Т.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/5
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Вороненко, Ю. В. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку / Ю.В. Вороненко, Я.Ф. Радиш. - С.5-10
Рудень, В. В. Диспропорція між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров"я населення України як необхідність запровадження економічних методів управління у практичній охороні здоров"я / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук, Т.Г. Гутор. - С.11-16
Василишин, Р. Й. Автоматизована технологія розрахунку накладних витрат в закладах охорони здоров"я / Р.Й. Василишин. - С.17-20
Коркушко, О. В Использование кардоната в комплексном лечении пациентов пожилого возраста со стабильной стенокардией напряжения І-ІІ функционального класса / О.В Коркушко, В.Б. Шатило, В.А. Ищук. - С.21-28
Михайленко, В. Е. Нейротоксинотерапия в комплексном восстановительном лечении детей со спастическим церебральным параличом / В.Е. Михайленко. - С.29-32
Мурашко, Н. К. Дисциркуляторна енцефалопатія та деменція: алгоритм діагностики і лікування / Н.К. Мурашко. - С.33-37
Соломенчук, Т. М. Клініко-епідеміологічні та патоморфологічні особливості інфаркту міокарда в молодому і середньому віці / Т.М. Соломенчук. - С.38-45
Карабань, Н. В. Препараты леводопы в патогенетической терапии болезни Паркинсона / Н.В. Карабань. - С.46-50
Кругляк, Г. О. Вплив активності та сероваріантів герпесвірусної персистенції на клінічні прояви розсіяного склерозу / Г.О. Кругляк. - С.51-53
Міжпівкульна асиметрія як церебральний базис психопатологіх у віддалений період опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. - С.54-64
Залесский, В. Н. Основные направления развития биомагнитных исследований в кардиологии (ишемиология и аритмология): современное состояние, проблемы и перспективы / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.65-73
Результаты стресс-эхокардиографии с добутамином у пациентов с ишемической болезнью сердца с разной степенью поражения венечных артерий. - С.74-80
Осовська, Н. Ю. Зв"язок аномальних хорд лівого шлуночка із шлуночковими аритміями / Н.Ю. Осовська. - С.81-84
Авраменко, М. Л. Особливості організації та проведення танцювально-рухової терапії для осіб з обмеженими фізичними можливостями в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, Д.А Кузнєцов. - С.85-89
Шевага, В. М. Діагностичне значення мікроелементного складу сироватки крові у хворих з дисциркуляторними енцефалопатіями / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин. - С.90-93
Зозуля, І. С. Клінічні аспекти спінальної травми на рівні поперекового відділу хребта / І.С. Зозуля, М.А. Бистрицька. - С.94-97
Скибчик, В. А. Клінічні аспекти гіпертригліцеридемії та її корекція / В.А. Скибчик. - С.98-106
Остеоартроз верхних конечностей: 11 принципов лечения. - С.107
Проверьте свои знания: 10 вопросов об ОРЗ. - С.108-110
Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Клінічні аспекти гіпертригліцеридемії та її корекція [Текст] / В.А. Скибчик // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 98-106. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ--HYPERTRIGLYCERIDEMIA


Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/6
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 6
Содержание:
Медикаментозная терапия при стабильной стенокардии. - С.5-8
Березин, А. Е. Обзор современных клинических рекомендаций по лечению при стабильной стенокардии, основанных на принципах доказательной медицины: различные мнения и аргументы / А.Е. Березин. - С.9-14
Програма національного стратегічного планування розвитку системи медичних стандартів в Україні. - С.15-27
Василишин, Р. Й. Технології розрахунку собівартості і цін медичних процедур та нозологічної одиниці. Алгоритми визначення коефіцієнтів перерозподілу накладних витрат у закладах охорони здоров"я - основа для створення медико-економічних стандартів / Р.Й. Василишин. - С.28-34
Вороненко, Ю. В. Право - важлива складова програми післядипломної підготовки керівників системи охорони здоров"я України / Ю.В. Вороненко, Я.Ф. Радиш. - С.35-39
Гречанінова, Т. Ф. Принципиуправління медичною службою цивільного захисту України в особливий період та завдання щодо його удосконалення, що потребують вирішення / Т.Ф. Гречанінова. - С.40-44
Юрьев, К. Л. Диферелин. Опыт и перспективы применения аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона в медицинской практике / К.Л. Юрьев, Е.Н. Ильченко. - С.45-54
Ананко, А. А. Тактика диагностики и лечения острых желудочно-кишечных кровотечений на современном этапе (обзор западной литературы) / А.А. Ананко. - С.55-60
Скибчик, В. А. Інсулінорезистентність: клінічне значення, методи визначення, підходи до лікування / В.А. Скибчик. - С.61-68
Возможности постобработки диагностических КТ-и МРТ-изображений на персональном комптьютере. - С.69-73
Мирсайдуллаев, М. М. Мониторинг факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у женщин в возрасте 15-49 лет в Узбекистане / М.М. Мирсайдуллаев, М.А. Хужамбердиев, Н.С. Мамасалиев. - С.74-77
Аношина, М. Ю. Свободнорадикальное окисление липидов у больных хроническим лимфолейкозом / М.Ю. Аношина, Т.П. Перехрестенко, М.В. Яговдик. - С.78-82
Судома, І. О. Причини неефективності лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення у хворих на аденоміоз / І.О. Судома. - С.83-87
Хірургічні доступи при видаленні новоутворень, сторонніх тіл крилопіднебінної та підскроневої ямок. - С.88-95
Педаченко, Е. Г. Пункционная вертебропластика при компрессионных переломах тел позвонков у больных с остеопорозом / Е.Г. Педаченко, С.В. Кущаев. - С.96-101
Харьков, А. Л. Обоснование выбора метода хирургического лечения преждевременного старения тканей лица и шеи / А.Л. Харьков. - С.102-104
Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Інсулінорезистентність: клінічне значення, методи визначення, підходи до лікування [Текст] / В.А. Скибчик // Український медичний часопис. - 2006. - N6. - С. 61-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ--INSULIN RESISTANCE
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ--DIABETES MELLITUS

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASESНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ11/2006/5
   Журнал

Український кардіологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Результаты украинского многоцентрового исследования КОРИОЛАН (КОРИОЛ - Альтернатива насосной Недостаточности сердца). - С.8-14
Талаева, Т. В. Механизмы инициации острого коронарного синдрома: роль модифицированных липопротеинов как аутоантигенного фактора / Т.В. Талаева, Е.Н. Амосова, В.В. Братусь. - С.15-22
Раннее назначение симвастатина у больныхс острым инфарктом миокарда: влияние на маркеры воспаления и гемодинамику. Часть ІІ. - С.23-29
Сравнительная характеристика функционального состояния нейтрофильных гранулоцитов у больных с различными формами ишемической болезни сердца. Часть І. Относительные величины. - С.30-34
Скибчик, В. А. Діабетична дисліпідемія у пацієнтів з інфарктом міокарда: статеві і вікові особливості / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.35-38
Радченко, Г. Д. Оцінка ехокардіографічних та електрокардіографічних ознак гіпертрофії лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією до та після лікування у спеціалізованому відділенні / Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко. - С.39-43
Журавлева, Л. В. Инсулиноподобній фактор роста-1 и ремоделирование миокарда у больніх с артериальной гипертензией / Л.В. Журавлева, О.Н. Ковалева. - С.44-48
Коваленко, В. Н. Оценка структурно-функциональных показателей левых отделов сердца у больных с постинфарктным кардиосклерозом и изменениями аппарата митрального клапана / В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, Н.С. Поленова. - С.49-54
Оцінка відновлення функції міокарда у пацієнтів із персистуючою фібриляцією передсердь після кардіоверсії. - С.55-59
Богмат, Л. Ф. Морфо-функціональні характеристики серця та показники нейрогуморальної регуляції у дітей і підлітків з патологією міокарда / Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак. - С.60-63
Дзяк, Г. В. Опыт использования антагониста кальция фелодипина в лечении больных с артериальной гипертензией / Г.В. Дзяк, А.А. Ханюков. - С.64-67
Применение аторвастатина у больных с нарушениями липидного обмена (Исследование эффективности и переносимости препарата). - С.68-74
Эффекты применения квинаприла у больных с артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета 2-го типа. - С.75-78
Амлодипин и атенолол в комплексном лечении гипертонической болезни. - С.79-82
Синдром подовженого інтервалу Q-T. - С.83-92
Березин, А. Е. Бета-адреноблокаторы и стратегия начального лечения у пациентов с артериальной гипертензией / А.Е. Березин. - С.93-99
Ена, Л. М. Механизмы действия и перспективы применения препаратов для метаболической терапии ишемической болезни сердца / Л.М. Ена, П.П. Чаяло, А.М. Христофорова. - С.100-106
Рекомендації Української асоціації кардіологів з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих*. - С.107-117
Георгій Вікторович Яновський (1924-2006). - С.118-119
Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Діабетична дисліпідемія у пацієнтів з інфарктом міокарда: статеві і вікові особливості [Текст] / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук // Укр. кардіол. журн. - 2006. - N5. - С. 35-38. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ--DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT

   ЛИПИДЫ--LIPIDSДоп.точки доступа:
Соломенчук, Т.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР1 (1)
Свободны: ХР1 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2007/2
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2007г. N 2
Содержание:
Новый взгляд на патологию, произрастающую на общей почве: диабет и сердечно-сосудистые заболевания (По материалам руководства по диагностике и лечению сахарного диабета, преддиабета и сердечно-сосудистых заболеваний, разработанного Европейским кардиологическим обществом совместно с Европейской ассоциацией по изучению сахарного диабета, 2007 г.). - С.4-13
Соколова, Л. К. Доказательные рекомендации по лечению пациентов с нарушениями углеводного обмена и заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Л.К. Соколова. - С.14-19
Березин, А. Е. Концепция "Пациента высокого кардиоваскулярного риска": в центре внимания - сахарный диабет и метаболический синдром (обзор клинических рекомендаций) / А.Е. Березин. - С.20-23
Аторвастатин в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете 2-го типа в рамках исследования CARDS (Collaborative atorvastatin diabetes study): мультицентровое рандомизированное плацебо-контролируемое испытание. - С.25-39
Elliott, H. L. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) при артериальной гипертензии, сахарном диабете, заболеваниях почек. В фокусе - спираприл / H.L. Elliott. - С.41-46
Скибчик, В. А. Діабетична дисліпідемія. Аналіз рекомендацій "Цукровий діабет, переддіабет і серцево-судинні захворювання" Європейського товариства з кардіології (ESC) та Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук. - С.47-53
Лікування при цукровому діабеті 2-го типу. Короткі резюме систематичних оглядів кокранівського співробітництва. - С.54-59
Кармалита, Е. Е. Потребление гипогликемизирующих препаратов в Украине (анализ рынка аптечных продаж) / Е.Е. Кармалита. - С.60-65
Томашевська, О. Я Клініко-лабораторні показники в пацієнтів із метаболічним синдромом залежно від рівня загального холестеролу в крові / О.Я Томашевська. - С.66-71
Скибчик, В. А. Інсуліно-резистентність та системне запалення у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2-го типу: клінічне значення / В.А. Скибчик. - С.72-77
Осовская, Н. Ю. Стратификация факторов риска и тактика лечения пациентов с пролапсом митрального клапана / Н.Ю. Осовская, В.К. Серкова. - С.78-83
Ощепкова, Е. В. Гипертоническая энцефалопатия / Е.В. Ощепкова. - С.85-89
Баринов, А. Н. Лечение невропатических болевых синдромов / А.Н. Баринов. - С.91-96
Малахов, В. А. Система оксида азота при церебральном ишемическом инсульте: некоторые патогенетические аспекты / В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя. - С.97-100
Леуш, С. С. Актуальні аспекти функціональної міжпівкульної асиметрії / С.С. Леуш, А.П. Чупріков, О.П. Кононець. - С.101-107
Лисенко, Д. А. Якість життя та особливості клінічного перебігу пневмонії у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання / Д.А. Лисенко, Л.М. Ісакова. - С.108-111
Порівняльна характеристика доброякісних та злоякісних вогнищевих утворень щитовидної залози. - С.112-116
Ананко, А. А. Геморрой - старая проблема и новые пути ее решения (обзор современных подходов к лечению геморроя) / А.А. Ананко. - С.117-121
Лурін, І. А. Перспективи розвитку стаціонарозамінюючих технологій у лікуванні хворих з хронічним калькульозним холециститом / І.А. Лурін, В.М. Чернєв, М.М. Андрієнко. - С.122-124
Москвяк, Є. Й. Соціально-гігієнічна та клініко-статистична характеристика пацієнтів медичного закладу "ГОСПІС" / Є.Й. Москвяк. - С.125-130
Карамишев, Д. В. Аналіз ставлення громадян (пацієнтів медичних закладів) до перетворень у системі охорони здоров"я в умовах інформаційної невизначеності / Д.В. Карамишев. - С.131-137
Богомаз, В. М Опитування лікарів про чинники постійного професійного розвитку в умовах клінічної практики / В.М Богомаз. - С.138-144
Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Діабетична дисліпідемія. Аналіз рекомендацій "Цукровий діабет, переддіабет і серцево-судинні захворювання" Європейського товариства з кардіології (ESC) та Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) [Текст] / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук // Укр. мед. часоп. - 2007. - N2. - С. 47-53. - Бібліогр. в кінці ст.


Доп.точки доступа:
Соломенчук, Т.М.

Нет сведений об экземплярах

    Скибчик, В. А.
    Інсуліно-резистентність та системне запалення у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2-го типу: клінічне значення [Текст] / В.А. Скибчик // Укр. мед. часоп. - 2007. - N2. - С. 72-77. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ--DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT
   ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION

   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ--INSULIN RESISTANCE

   ВОСПАЛЕНИЕ--INFLAMMATION

   ИНТЕРЛЕЙКИНЫ--INTERLEUKINSНет сведений об экземплярах