(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/3
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 3
Содержание:
Любінець, О. В. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров"я України / О.В. Любінець, І.Я. Сенюта. - С.5-10
Воробьев, К. П. Проблемы вхождения технологий доказательной медицины в украинское здравоохранение. Часть 1. Место технологий доказательной медицины в клиническом решении врача / К.П. Воробьев. - С.11-20
Ліщишина, О. М. Належна практика створення медичних стандартів як основа для належної клінічної практики / О.М. Ліщишина, А.Б. Степаненко. - С.21-27
Карлов, А. В. Применение препарата Кавинтон форте у больных с дисциркуляторной энцефалопатией / А.В. Карлов. - С.28-32
В'юницька, Л. В. Гіпотези щодо механізму дії вітаміну А / Л.В. В'юницька, К.О. Паливода. - С.33-38
Гураль, А. Л. Вакцинопрофилактика гепатита В в Украине: проблемы и перспективы / А.Л. Гураль, В.Р. Шагинян. - С.39-46
Лисенко, Д. А. Методологія оцінки якості життя в онкогематології / Д.А. Лисенко, Л.М. Ісакова. - С.47-50
Галушко, О. А. Принципи біоетики в лікуванні та реабілітації хворих із синдромом діабетичної стопи / О.А. Галушко, С.В. Пустовіт. - С.51-59
Богомаз, В. М Особливості взаємовідносин лікар - пацієнт в системі добровільного медичного страхування / В.М Богомаз, Н.М. Лелюх. - С.60-64
Рудень, В. В. Пацієнти сімейних амбулаторій міста Львова про питання здоров"я та охорону здоров"я (за даними проведеного соціологічного дослідження) / В.В. Рудень, Т.Г. Гутор. - С.65-68
Тер-Казарьян, С. Ш. Проект списка русских названий бактерий санитарно-эпидемиологического контроля: транслитерация ста родовых названий и ассимиляция двухсот двадцати пяти видовых эпитетов / С.Ш. Тер-Казарьян, В.А. Романовская. - С.69-77
Залесский, В. Н. Визуализация кальциноза методом спиральной компьютерно-томографической коронароангиографии / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.78-83
Соломенчук, Т. М. Атерогенна дисліпідемія чи ксенобіотики: що насамперед визначає кардіоваскулярний ризик в осіб віком до 50 років? / Т.М. Соломенчук, В.А. Скибчик. - С.84-89
Корпачева-, Зінич О. В. Зміни показників андрогенної забезпеченості організму у хворих на цукровий діабет 2-го типу при довготривалому призначенні сенситайзерів інсуліну / Зінич О.В. Корпачева-, А.В. Ковальчук, Н.Н. Кушнарьова. - С.90-98
Лурін, І. А. Віддалені результати лікування хворих з екстрасфінктерними норицями прямої кишки за допомогою методу "пломбування" їх просвіту аутотромбіновим клеєм / І.А. Лурін, Є.В. Цема. - С.99-101
Харьков, А. Л. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы после классических, мини-инвазивных и комбинированных пластических операций / А.Л. Харьков. - С.102-105
Петросян, А. М. Исследование гликозилирования парапротеинов и анализ их электрофоретической подвижности у больных множественной миеломой / А.М. Петросян. - С.106-111
Сорокин, Ю. Н. Антиоксидантная система и особенности течения рассеянного склероза / Ю.Н. Сорокин. - С.112-116
Матяш, М. Н. Структурно-морфологические изменения в головном мозге у больных с травматической энцефалопатией, подвергшихся воздействию факторов радиоэкологической катастрофы, по данным АКТ- и МРТ-исследований / М.Н. Матяш. - С.117-122
Денисюк, Н. В. Хроническая цереброваскулярная патология у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения / Н.В. Денисюк. - С.123-132
Коваленко, О. Є. Характеристика стану вегетативної регуляції за результатами аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих з порушеннями кровообігу у вертебрально-базилярній системі при дегенеративних змінах шийного відділу хребта / О.Є. Коваленко. - С.133-137
Авраменко, М. Л. Концептуальні основи побудови математичної моделі методології комплексного оцінювання ефективності професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, О.В. Бабак, Д.А. Кузнєцов. - С.138-140
Цимбалюк, В. І. Порушення цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні періоди реабілітації / В.І. Цимбалюк, М.С. Бровченко. - С.141-144
Нет сведений об экземплярах

    Рудень, В. В.
    Пацієнти сімейних амбулаторій міста Львова про питання здоров"я та охорону здоров"я (за даними проведеного соціологічного дослідження) [Текст] / В.В. Рудень, Т.Г. Гутор // Український медичний часопис. - 2006. - N3. - С. 65-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ--PUBLIC HEALTH
   СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ--HEALTH STATUS

   УКРАИНА--UKRAINEДоп.точки доступа:
Гутор, Т.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ13/2006/5
   

Український медичний часопис [Текст] : науково-практичний загальномедичний журнал. - 1998 . - ISSN 1562-1146. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 5
Содержание:
Вороненко, Ю. В. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку / Ю.В. Вороненко, Я.Ф. Радиш. - С.5-10
Рудень, В. В. Диспропорція між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров"я населення України як необхідність запровадження економічних методів управління у практичній охороні здоров"я / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук, Т.Г. Гутор. - С.11-16
Василишин, Р. Й. Автоматизована технологія розрахунку накладних витрат в закладах охорони здоров"я / Р.Й. Василишин. - С.17-20
Коркушко, О. В Использование кардоната в комплексном лечении пациентов пожилого возраста со стабильной стенокардией напряжения І-ІІ функционального класса / О.В Коркушко, В.Б. Шатило, В.А. Ищук. - С.21-28
Михайленко, В. Е. Нейротоксинотерапия в комплексном восстановительном лечении детей со спастическим церебральным параличом / В.Е. Михайленко. - С.29-32
Мурашко, Н. К. Дисциркуляторна енцефалопатія та деменція: алгоритм діагностики і лікування / Н.К. Мурашко. - С.33-37
Соломенчук, Т. М. Клініко-епідеміологічні та патоморфологічні особливості інфаркту міокарда в молодому і середньому віці / Т.М. Соломенчук. - С.38-45
Карабань, Н. В. Препараты леводопы в патогенетической терапии болезни Паркинсона / Н.В. Карабань. - С.46-50
Кругляк, Г. О. Вплив активності та сероваріантів герпесвірусної персистенції на клінічні прояви розсіяного склерозу / Г.О. Кругляк. - С.51-53
Міжпівкульна асиметрія як церебральний базис психопатологіх у віддалений період опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. - С.54-64
Залесский, В. Н. Основные направления развития биомагнитных исследований в кардиологии (ишемиология и аритмология): современное состояние, проблемы и перспективы / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.65-73
Результаты стресс-эхокардиографии с добутамином у пациентов с ишемической болезнью сердца с разной степенью поражения венечных артерий. - С.74-80
Осовська, Н. Ю. Зв"язок аномальних хорд лівого шлуночка із шлуночковими аритміями / Н.Ю. Осовська. - С.81-84
Авраменко, М. Л. Особливості організації та проведення танцювально-рухової терапії для осіб з обмеженими фізичними можливостями в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, Д.А Кузнєцов. - С.85-89
Шевага, В. М. Діагностичне значення мікроелементного складу сироватки крові у хворих з дисциркуляторними енцефалопатіями / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин. - С.90-93
Зозуля, І. С. Клінічні аспекти спінальної травми на рівні поперекового відділу хребта / І.С. Зозуля, М.А. Бистрицька. - С.94-97
Скибчик, В. А. Клінічні аспекти гіпертригліцеридемії та її корекція / В.А. Скибчик. - С.98-106
Остеоартроз верхних конечностей: 11 принципов лечения. - С.107
Проверьте свои знания: 10 вопросов об ОРЗ. - С.108-110
Нет сведений об экземплярах

    Рудень, В. В.
    Диспропорція між бюджетним фінансуванням медичної галузі та станом здоров"я населення України як необхідність запровадження економічних методів управління у практичній охороні здоров"я [Текст] / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук, Т.Г. Гутор // Український медичний часопис. - 2006. - N5. - С. 11-16. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ--HEALTH PLANNING SUPPORT
   НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--RESEARCHДоп.точки доступа:
Сидорчук, О.М.; Гутор, Т.Г.

Нет сведений об экземплярах