(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ГУ1/2006/4
   

Галицький лікарський вісник [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Андрейчин, С. М. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька. - С.5-6
Артиш, Ю. П. Імуноморфологічне визначення складових компонентів бронхоасоційованої лімфоїдної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легенів / Ю.П. Артиш, О.Г. Курик, М.Д. Андрєєв. - С.7-8
Бондар, Л. В. Патоморфологія провідної системи серця при гострому інфаркті міокарда / Л.В. Бондар. - С.9-11
Вакалюк, І. П. Клініко-патогенетичні закономірності розвитку скоротливої дисфункції міокарда у хворих на алкогольний цироз печінки / І.П. Вакалюк, Н.В. Іжицька. - С.11-13
Василик, В. М. Вплив корвітину на патоморфологію аерогематичного бар"єру легень щурів з каловим перетонітом / В.М. Василик. - С.14-16
Критерії діагностики та прогнозування перебігу гострих одонтогенних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей. - С.16-18
Горша, О. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексу реабілітаційних заходів у відновлювальному лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч / О.В. Горша, Б.А. Насибуллін. - С.18-21
Загуровський, В. М. Експериментально-психологічні дані психотерапії та психофармакотерапії нападів порушення ритму і частоти серцевих скорочень / В.М. Загуровський. - С.21-24
Іванова, Н. С. Експериментальне обгрунтування діагностики перфорацій стінок кореневого каналу і його апікальних сполучень із перирадикулярними тканинами / Н.С. Іванова. - С.25-27
Клименко, В. І. Особливості клініки та мікроелементного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця в процесі тривалої ліпідознижуючої та гепатопротекторної терапії / В.І. Клименко. - С.27-30
Кобрин, О. П. Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією під впливом місцевого застосування препарату "Протефлазід" / О.П. Кобрин, В.І. Герелюк. - С.31-34
Козлова, І. В. Морфологічна характеристика інтерстицію нирки при цукровому діабеті 2 типу / І.В. Козлова. - С.34-36
Кремінська, І. Б. Пероксидне окислення ліпідів в умовах гіперхолестеринемії і максимального фізичного навантаження / І.Б. Кремінська. - С.37-38
Крижанівська, А. Є. Комбіноване лікування хворих на рак шийки матки TIb стадії / А.Є. Крижанівська. - С.39-40
Крутіков, Є. С. Оцінка показників клітинного і гуморального імунітету у хворих, які знаходяться на програмному гемодіалізі / Є.С. Крутіков. - С.41-42
Кукурудз, Н. І. Вивчення порушень функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів переферійної крові у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція амізоном / Н.І. Кукурудз, Л.Є. Ковальчук, В.І. Герелюк. - С.43-46
Кулик, О. М. Вплив ендотоксикозу, викликаного експериментальним гнійним кокситом на метаболічну активність легенів / О.М. Кулик. - С.46-50
Левченко, В. А. Динаміка клінічних проявів вегетосудинної дистонії у молодих людей під впливом лікування верапамілом і курантілом / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк. - С.51-53
Литвинець, Є. А. Психопатологічні прояви та їх корекція у хворих на хронічний простатит / Є.А. Литвинець. - С.54-56
Мойсеєнко, І. М. Вплив усадки фіксувальних цементів на тривалість використання незнімних конструкцій зубних протезів / І.М. Мойсеєнко, М.М. Рожко. - С.56-58
Мойсеєнко, Н. М. Особливості трактування офтальмологічних критеріїв диференціальної діагностики струсу і забою головного мозку легкого ступеня / Н.М. Мойсеєнко. - С.58-61
Олійник, О. І. Особливості перебігу псоріатичного артриту в сучасних умовах / О.І. Олійник. - С.56-58
Оринчак, М. А. Антигіпертензивна ефективність лерканидипіну у хволрих з метаболічним синдромом / М.А. Оринчак, О.І. Кочержат. - С.64-67
Пікас, О. Б. Стан системи оксиду азоту (11) у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт / О.Б. Пікас. - С.67-70
Притула, В. П. Інтраопераційна діагностика кістозних трансформацій загальної жовчної протоки у дітей / В.П. Притула. - С.70-72
Пташник, Г. І. Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих сім"яних канальців у чоловіків похилого віку / Г.І. Пташник. - С.72-73
Рожко, О. М. Поширеність зубо-щелепних аномалій у дітей Прикарпаття , які проживають в різних екологічних умовах / О.М. Рожко, В.П. Неспрядко. - С.74-77
Савченкова, Л. В. Вплив ліпофлавону з ацелізином на аденілнуклеотидний обмін у щурів з хронічною серцевою недостатністю / Л.В. Савченкова, Т.В. Афоніна. - С.77-80
Слугоцька, І. В. Деформованість еритроцитів та цитокіновий профіль в умовах гемічної гіпоксії у хворих на залізодифіцитну анемію / І.В. Слугоцька. - С.81-83
Стефанко, С. Л. Перебіг вагітності та пологів у вагітних жінок із гестаційним ожирінням / С.Л. Стефанко. - С.83-85
Тащук, В. К. Вплив кверцитину в умовах постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка та формування гемоденамічної і нейрогуморальної відповіді на етапі міокардіального пошкодження та на фоні спостереження / Тащук В.К., Хашмі Міссаоуі. - С.85-87
Тимків, І. С. Вплив виду йодовмісного середника та наявність антитіл до пероксидази тиреоцитів на перебіг вагітності та пологів / І.С. Тимків. - С.87-90
Фесенко, В. С. Мультимодальна спинальна анестезия для кесаревого розтину : якість і тривалість післяопераційного знеболювання / В.С. Фесенко. - С.90-93
Цицюра, О. О. Особливості клініко-параклінічного перебігу ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку / О.О. Цицюра. - С.93-96
Юсипчук, У. В. Клініко-функціональні характеристики порушень мозкового і переферійного кровопливу у хворих на артеріальну гіпертензію / У.В. Юсипчук. - С.96-98
Заранський, М. В. Особливості імунізації та реабілітації дітей з онкогематологічною патологією / М.В. Заранський. - С.99-100
Особливості комбінованого знеболення нижніх молярів в амбулаторній стоматології. - С.101-103
Матвейко, Г. Б. Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у вагітних жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекцією / Г.Б. Матвейко, М.М. Осипчук. - С.103-105
Інтеграція Болонського процесу у вищу медичну освіту. - С.106-108
Геник, С. М. Біблія - джерело мудрості про людину / С.М. Геник. - С.108-111
Підвищення фаховості студентів випускного курсу залишається вимогою часу. - С.111-112
Децик, О. З. Результати аналізу захворюваності жінок старше 40 років за даними самооцінки здоров"я та медичних оглядів як основа моделювання потреби в медичній допомозі / О.З. Децик. - С.113-115
Основні аспекти ревматологічної служби на рівні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. - С.116-117
Федорків, Н. Б. Використання ланцюга офіційних статистичних показників для оцінки перебігу різних періодів вагітності , пологів і перенатальних станів у сільських районах / Н.Б. Федорків, Н.І. Кольцова. - С.118-120
Шевчук, М. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку абдомінальної хірургії в Івано-Франківській області / М.Г. Шевчук, В.І. Пилипчук. - С.121-124
Нейко, Є. М. Сучасні підходи до діагностики і лікування алергічних захворювань. Значення специфічної імунотерапії (за матеріалами 2 з"їзду алергологів України / Є.М. Нейко, Н.В. Чернюк. - С.125-127
Гаврилюк, Н. С. Сучасні погляди на етіологію , патогенез та напрямки медикаментозного впливу на хронічні (повні) ерозії шлунку / Н.С. Гаврилюк. - С.128-133
Геник, С. М. Роль кровоносних судин в пухлинному рості / С.М. Геник. - С.133-136
Грабан, А. Ю. Нові підходи до хвороби Паркінсона / А.Ю. Грабан, В. Куран. - С.137-139
Нейко, Є. М. Сучасні погляди на цироз печінки / Є.М. Нейко, О.А. Шаповал. - С.140-142
Патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, інфікованих Chlamudia pneumoniae. - С.142-147
Нет сведений об экземплярах

    Матвейко, Г. Б.
    Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у вагітних жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекцією [Текст] / Г.Б. Матвейко, М.М. Осипчук // Галицький лікарський вісник : Наук.-практ. часопис. - 2006. - N4. - С. 103-105. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ--PREGNANCY COMPLICATIONS, INFECTIOUS
   ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ--CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS

   HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ--HERPESVIRIDAE INFECTIONSДоп.точки доступа:
Осипчук, М.М.

Нет сведений об экземплярах