Протасевич, Г. С.
    Ранні ускладнення трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N3. - С. 80-89. - Бібліогр.: с.87-89
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Пізні ускладнення після трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 72-81. - Бібліогр.: с.78-81
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде [Текст] / А.В. Белякова , В.Т. Селиваненко, А.В. Добруха та ін. // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Белякова , А.В.; Селиваненко, В.Т.; Добруха, А.В.; Пустовойт, П.И.; Руденко, М.В.; Янак, В.М.

Нет сведений об экземплярах

    Антонюк, О. С.
    Ранні ускладнення після операцій на кишечнику [Текст] / О.С. Антонюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 9-12. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.12
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: У статі представлено аналіз лікування хворих , у яких після різних операцій на кишечнику розвинулися гнійно- деструктивні ураження цього органа, рання спайкова кишкова непрохідність, внутрішньоочеревинні абсцеси. Автором запопоновано ряд способів та удосконалень, що направлені на оптимізацію лікування вказаних патологічних станів. Покращання результатів вирішення данної проблеми автор бачить у пошуках нових технологій діагностики та лікування, у розширенні методів консервативного лікування деструктивних процесів в кишечнику обструктивного характеру.
В статье представлен анализ лечения больных, у которых после разных операций на кишечнике развились гнойно- деструктивные поражения этого органа, ранняя спайковая кишечная непроходимость, внутрибрюшинные абсцессы. Автором предложен ряд способов и усовершенствований, которые направлены на оптимизацию лечения указанных патологических состояний. Улучшение результатов в решении данной проблемы автор видит в поисках новых технологий диагностики и лечения, в расширении методов консервативного лечения деструктивных процессов в кишечнике обструктивного характера.


Нет сведений об экземплярах

   
    Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота [Текст] / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, С.Г. Гривенко, І.В. Камінський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 28-31. - Рез . англ. - Бібліогр.: с.31
Рубрики: БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ--ABDOMEN
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: З метою розробки комплексу заходів з профілактики та корекції порушень імуногенезу у хворих з підвищеним операційним ризиком обстежені пацієнти віком від 24 до 76 років. Матеріалом для обстеженнь показників імунітету була сироватка крові, яку отримували загальновизнаним методом. Встановлена залежність порушень імуногенезу від рівня синдрому ендогенної інтоксикації . Запропонована методика детоксикаційної та імуномоделюючої терапії, загальних лікувальних заходів, в результаті чого рівень післяопераційних ускладнень за останні 5 років знизився.
С целью разработки комплекса мероприятий по профилактике и коррекции нарушений иммуногенеза у больных с повышенным операционным риском обследовано больных в возрасте от 24 до 76 лет. Материалом для обследований показателей иммунитета была сыворотка крови. Установлена зависимость нарушений иммуногенеза от уровня синдрома эндогенной интоксикации. Предложенная методика детоксикационной и иммуномоделированной терапии, общих лечебных мероприятий, в результате чего уровеь послеоперационных осложнений за последние 5 лет снизился.


Доп.точки доступа:
Жебровський, В.В.; Ільченко, Ф.М.; Гривенко, С.Г.; Камінський, І.В.

Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах

   
    Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

    Волошин, Ю. Л.
    Проблеми післяопераційної злукової непрохідності у дітей [Текст] / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 80-82. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 82
Рубрики: КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION
   ДЕТИ--CHILD

   АДГЕЗИЯ--ADHESIONS

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Русак, П.С.

Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Ранні ускладнення трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N3. - С. 80-89. - Бібліогр.: с.87-89
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

    Протасевич, Г. С.
    Пізні ускладнення після трахеостомії [Текст] / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, Е.В. Савчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - N4. - С. 72-81. - Бібліогр.: с.78-81
Рубрики: ТРАХЕОСТОМИЯ--TRACHEOSTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Мальована, І.В.; Савчук, Е.В.

Нет сведений об экземплярах

   
    Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеопрационном периоде [Текст] / А.В. Белякова , В.Т. Селиваненко, А.В. Добруха та ін. // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Белякова , А.В.; Селиваненко, В.Т.; Добруха, А.В.; Пустовойт, П.И.; Руденко, М.В.; Янак, В.М.

Нет сведений об экземплярах

    Антонюк, О. С.
    Ранні ускладнення після операцій на кишечнику [Текст] / О.С. Антонюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 9-12. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.12
Рубрики: КИШЕЧНИК--INTESTINES
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: У статі представлено аналіз лікування хворих , у яких після різних операцій на кишечнику розвинулися гнійно- деструктивні ураження цього органа, рання спайкова кишкова непрохідність, внутрішньоочеревинні абсцеси. Автором запопоновано ряд способів та удосконалень, що направлені на оптимізацію лікування вказаних патологічних станів. Покращання результатів вирішення данної проблеми автор бачить у пошуках нових технологій діагностики та лікування, у розширенні методів консервативного лікування деструктивних процесів в кишечнику обструктивного характеру.
В статье представлен анализ лечения больных, у которых после разных операций на кишечнике развились гнойно- деструктивные поражения этого органа, ранняя спайковая кишечная непроходимость, внутрибрюшинные абсцессы. Автором предложен ряд способов и усовершенствований, которые направлены на оптимизацию лечения указанных патологических состояний. Улучшение результатов в решении данной проблемы автор видит в поисках новых технологий диагностики и лечения, в расширении методов консервативного лечения деструктивных процессов в кишечнике обструктивного характера.


Нет сведений об экземплярах

   
    Особливості патогенезу та профілактика розвитку інтестинальної форми абдомінального сепсису та інших післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією живота [Текст] / В.В. Жебровський, Ф.М. Ільченко, С.Г. Гривенко, І.В. Камінський // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 28-31. - Рез . англ. - Бібліогр.: с.31
Рубрики: БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ--ABDOMEN
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: З метою розробки комплексу заходів з профілактики та корекції порушень імуногенезу у хворих з підвищеним операційним ризиком обстежені пацієнти віком від 24 до 76 років. Матеріалом для обстеженнь показників імунітету була сироватка крові, яку отримували загальновизнаним методом. Встановлена залежність порушень імуногенезу від рівня синдрому ендогенної інтоксикації . Запропонована методика детоксикаційної та імуномоделюючої терапії, загальних лікувальних заходів, в результаті чого рівень післяопераційних ускладнень за останні 5 років знизився.
С целью разработки комплекса мероприятий по профилактике и коррекции нарушений иммуногенеза у больных с повышенным операционным риском обследовано больных в возрасте от 24 до 76 лет. Материалом для обследований показателей иммунитета была сыворотка крови. Установлена зависимость нарушений иммуногенеза от уровня синдрома эндогенной интоксикации. Предложенная методика детоксикационной и иммуномоделированной терапии, общих лечебных мероприятий, в результате чего уровеь послеоперационных осложнений за последние 5 лет снизился.


Доп.точки доступа:
Жебровський, В.В.; Ільченко, Ф.М.; Гривенко, С.Г.; Камінський, І.В.

Нет сведений об экземплярах

    Нецюк, О. Г.
    Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / О.Г. Нецюк // Шпитальна хірургія. - 2006. - N1. - С. 103-106. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.106
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА--DUODENAL ULCER

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: Проведено обстеження хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено чітку залежність між способом хірургічного лікування та частотою ускладнень, що виникають внаслідок цього.
Проведены исследования больные, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено четкую зависимость между способом хирургического лечения и частотой осложнений, которые возникают в результате этого.


Нет сведений об экземплярах

   
    Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок [Текст] / Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк та ін. // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 5-10. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.10
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА--STOMACH ULCER
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ковальчук, Л.Я.; Футуйма, Ю.М.; Беденюк, А.Д.; Борак , В.Т.; Гнатко, В.В.; Балабан, Л.В.; Дуць, С.І.

Нет сведений об экземплярах

    Волошин, Ю. Л.
    Проблеми післяопераційної злукової непрохідності у дітей [Текст] / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак // Шпитальна хірургія. - 2006. - N2. - С. 80-82. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 82
Рубрики: КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION
   ДЕТИ--CHILD

   АДГЕЗИЯ--ADHESIONS

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Русак, П.С.

Нет сведений об экземплярах

    Філіппов, Ю. О.
    Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам"яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії [Текст] / Ю.О. Філіппов, В.Б. Ягмур // Медичні перспективи : Наук. журн. - 2006. - Том11, N3. - С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ--CHOLELITHIASIS
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ--CHOLECYSTECTOMY, LAPAROSCOPIC

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ягмур, В.Б.

Нет сведений об экземплярах

    Харьков, А. Л.
    Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы после классических, мини-инвазивных и комбинированных пластических операций [Текст] / А.Л. Харьков // Український медичний часопис. - 2006. - N3. - С. 102-105. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ХИРУРГИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ--SURGERY, PLASTIC
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

    Лісовий, В. М.
    Особливості раннього післяопераційного періоду у хворих після радикальної цистектомії з ортотопічною неоцистопластикою [Текст] / В.М. Лісовий, І.А. Гарагатий // Урологія. - 2006. - Том10, N3. - С. 14-19. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.18
Рубрики: ЦИСТЭКТОМИЯ--CYSTECTOMY
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Аннотация: В статье приведен алгоритм ведения больных в раннем послеоперационном периоде после радикальной цистэктомии с ортотопической неоцистопластикой различной техники исполнения, разработанной на основании анализа 147 клинических случаев.


Доп.точки доступа:
Гарагатий, І.А.

Нет сведений об экземплярах

    Волков, Д. Е.
    Причины гнойно-септических раневых осложнений при хирургическом лечении ущемленных послеоперационных вентральных грыж [Текст] / Д.Е. Волков, С.В. Доброквашин, А.Г. Измайлоа // Казанский медицинский журнал. - 2006. - Том87, N5. - С. 341-345. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0368-4814
Рубрики: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
   ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ--HERNIA, VENTRAL

   ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ--SURGICAL WOUND INFECTIONДоп.точки доступа:
Доброквашин, С.В.; Измайлоа, А.Г.

Нет сведений об экземплярах