Маслійчук, В.
    Слобідська Україна [Текст] / В. Маслійчук. - К. : [б. и.], 2008. - 72 с.
Рубрики: Слобідська Україна

Свободных экз. нет

   
    Слобожанщина в легендах [Текст] : посібник-хрестоматія / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. О. В. Скиба. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - 114 с.
Рубрики: Слобідська Україна


Доп.точки доступа:
Скиба, О.В. \ред.\; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка
Свободных экз. нет

   
    Матеріали регіональної конференції, присвяченої 300-річчю Булавінського повстання, 10-11 жовт. 2007 р. [Текст] / [редкол.: Т. Е. Овчаренко та ін.]. - Луганськ : Віртуал. реальність, 2007. - 198 с. : іл
Рубрики: Слобідська Україна


Доп.точки доступа:
Овчаренко, Т.Е. \редкол.\
Свободных экз. нет

    Бірьова, О. Ю.
    Перші поселення на території Слобідської України [Текст] / О. Ю. Бірьова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 49-55.
Рубрики: Слобідська Україна


    Маслійчук, В.
    Насильство в родині на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. [Текст] / В. Маслійчук // Соціум. - 2007. - Вип. 7. - С. 243-263. - Бібліогр.: 76 назв.
Рубрики: Лівобережна Україна
    Слобідська Україна   
    Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния [Текст] : пособие по родиноведению. - Репр. воспроизведение изд. - Х. : САГА, 2007. - 336, VII с. : ил., табл. - (Харьковская историческая библиотека)
Рубрики: Слобідська Україна
    Харківська губ.

    Харків, м.


Свободных экз. нет

    Кошечкіна, Т. М.
    Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Т. М. Кошечкіна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2008. - 22 с.
Рубрики: Слобідська Україна


Доп.точки доступа:
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди
Свободных экз. нет

    Сумцов, М. Ф.
    Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України [Текст] : вибрані праці / М. Ф. Сумцов ; упоряд., підгот. текст, передм., післямова та прим. М. М. Красикова ; Харк. обл. центр нар. творчості, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. - Х. : Атос, 2008. - 558 с. - (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини ; вип 3)
Рубрики: Слобідська Україна


Доп.точки доступа:
Красиков, М.М. \упоряд., підгот.\; Харк. обл. центр нар. творчостіХарк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Центр. наук. б-ка
Свободных экз. нет

    Лишко, С. В.
    Військово-політичні та стратегічні аспекти заселення території Слобідської України в XVII ст. [Текст] / С. В. Лишко // Іст. і політол. дослідж. - 2008. - № 3-4. - С. 7-12.
Рубрики: Слобідська Україна


    Дегтярьов, С. І.
    Земельна справа Неплюєвих та Надаржинських як приклад суперечки між поміщиками Слобідської України XVIII ст. [Текст] : аналіз джерела та опис подій / С. І. Дегтярьов // Сум. старовина. - 2009. - № 28-29. - С. 185-197. - Бібліогр.: 34 назви.
Рубрики: Слобідська Україна


Доп.точки доступа:
Неплюєві, родина \про них\; Надаржинські, родина \про них\

    Маслійчук, В.
    Ставлення до дітей та підлітків у другій половині XVIII ст. (Лівобережна та Слобідська Україна) [Текст] / В. Маслійчук // Київ. старовина. - 2009. - № 1-2. - С. 64-73. - Бібліогр.: 44 назви.
Рубрики: Лівобережна Україна
    Слобідська Україна    Потапенко, С.
    Нові дані до історії діяльності "Комісії про Слобідські полки" 1762-1764 рр. [Текст] / С. Потапенко // Київ. старовина. - 2009. - № 5-6. - С. 200-208. - Бібліогр.: 45 назв.
Рубрики: Слобідська Україна