Орос, О. М.
    Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі [Текст] / О. М. Орос. - Житомир : Житомир. обл. друк., 2008. - 336 с. : [2] арк. а-іл.: іл., портр.
Рубрики: Європа
    Грушеве, с. Тячів. р-н Закарпат. обл.


Свободных экз. нет

    Алексеев, С. В.
    Славянская Европа V - VІ вв. [Текст] / С. В. Алексеев. - М. : Вече, 2008. - 446 с. : ил.
Рубрики: Європа

Свободных экз. нет

   
    Международные отношения и внешняя политика СССР в период между двумя мировыми войнами (1918 - 1939 гг.): хрестоматия по новейшей истории стран Европы и Америки 1918 - 1939 гг. [Текст] : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Владимир : ВГГУ, 2008. - 179 с.
Рубрики: СРСР
    Європа

    Америка


Свободных экз. нет

    Петухов, Ю. Д.
    Евразийская империя скифов [Текст] / Ю. Д. Петухов, Н. И. Васильева. - 2-е изд., испр. - М. : Вече: Вече 2000, 2008. - 392 с. : ил
Рубрики: Європа
    АзіяДоп.точки доступа:
Васильева, Н.И.
Свободных экз. нет

    Пушкар, А. Ф.
    Народжений, щоб перемагати [Текст] : [спогади про чемпіона світу, Європи та України з армрестлінгу А. Пушкаря] / А. Ф. Пушкар. - Тернопіль : Екон. думка, 2008. - 166 с. : іл., портр
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Пушкар, А. \про нього\
Свободных экз. нет

   
    Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе : Сред. века - Новое время [Текст] / Франко-рос. центр гуманитар. и обществ. наук, , Центр украинистики и белорусистики МГУ ; ред., авт. предисл. М. В. Дмитриев. - М. : Индрик, 2008. - 301 с.
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Дмитриев, М.В. \ред., авт. предисл.\; Франко-рос. центр гуманитар. и обществ. наук, Центр украинистики и белорусистики МГУ
Свободных экз. нет

   
    Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі [Текст] : матеріали міжнар. соціолог. читань пам'яті Н.В. Паніної / наук. ред.: Є. І. Головаха, О. Г. Стегній. - К. : Ін-т соціології НАНУ, 2008. - 192 с.
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Головаха, Є.І. \наук. ред.\; Стегній, О.Г. \наук. ред.\; Паніна, Н.В. \про неї\
Свободных экз. нет

    Боряк, Г.
    Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині [Текст] : матеріали повідомлення на 7-й Європейській конф. архівів, Варшава, 18-20 трав. 2006 р. / Г. Боряк. - К. : [б. и.], 2006. - 58 с.
Рубрики: Варшава, м.
    Європа


Свободных экз. нет

   
    Украина – Европа : хронология развития : с древнейших времен и до начала нашей эры, с начала нашей эры по 1000 г. [Текст] : в 2-х т. / сост.: О. А. Григорьева и др. ; редкол.: Н. Н. Бровко и др. - К. : Крион : КВІЦ, 2008. - 767 с. : ил., портр
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Григорьева , О.А. \сост.\; Бровко, Н.Н. \ред.\
Свободных экз. нет

   
    Україна - Європа [Текст] : хронологія розвитку : 1000-1500 / уклад.: О. О. Григор'єва та ін. ; редкол.: М. М. Бровко (кер.) та ін. - К. : КВІЦ, 2008. - 576 с. : іл., портр
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Григор'єва, О.О. \уклад.\; Бровко, М.М. \ред.\
Свободных экз. нет

   
    Гендер і етнічність. Україна перед Європейським вибором [Текст] / упоряд. М. Скорик. - К. : [б. и.], 2006. - 49 с. : іл
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Скорик, М. \упоряд.\
Свободных экз. нет

   
    Зона вільної торгівлі Україна - Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти [Текст] : зб. ст. [учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 8 черв. 2007 р.) / відп. ред. М. П. Орзіх]. - Одеса : Фенікс, 2007. - 250 с. - (Бібліотека журналу "Юридичний вісник")
Рубрики: Європа
    Одеса, м.Доп.точки доступа:
Орзіх, М.П. \відп. ред.\
Свободных экз. нет

   
    Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. студент. наук.-практ. конф., Київ, 18 трав. / голов. ред. В. П. Андрущенко . - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. - 85 с. : іл
Рубрики: Європа
    Київ, м.Доп.точки доступа:
Андрущенко, В.П. \голов. ред.\
Свободных экз. нет

   
    Наукова та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Наук. т-во імені Шевченка в Європі, Бібліотека ім. О. Ольжича ; упоряд.: Д. В. Бурім, О. О. Кучерук, О. О. Маврін. - К. : [б. и.], 2007. - 528 с.
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Бурім, Д.В. \упоряд.\; Кучерук, О.О. \упоряд.\; Маврін, О.О. \упоряд.\; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка в Європі; Бібліотека ім. О. Ольжича
Свободных экз. нет

    Чухліб, Т. В.
    Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією (1667-1699 рр.) : міжнародне становище, зовнішня політика, зміна сюзеренів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : [б. и.], 2008. - 32 с. - Бібліогр.: с. 26-30 (47 назв)
Рубрики: Османська імперія
    ЄвропаДоп.точки доступа:
Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет

    Ченчик, Д. В.
    Ідея об'єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945-1952 рр. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Д. В. Ченчик ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х. : [б. и.], 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17 (6 назв)
Рубрики: Європа


Доп.точки доступа:
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна
Свободных экз. нет

    Головащенко, С. І.
    Західноєвропейська біблійна критика в Київській академії [Текст] : досвід сприйняття (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / С. І. Головащенко // Наук. зап. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.". - 2007. - Т. 63. - С. 79-83. - Бібліогр.: 40 назв.
Рубрики: Європа
    Київ, м.    Кот, С. І.
    До питання про повернення та реституцію втрачених культурних цінностей України в контексті особливостей Східної та Центральної Європи [Текст] / С. І. Кот // Сторінки воєн. історії України. - 2006. - Вип. 10, ч. 2. - С. 294-303.
Рубрики: Європа


    Іщенко, В. В.
    Зовнішня торгівля Речі Посполитої із країнами Західної Європи наприкінці ХV - у першій половині ХVІІ століття [Текст] / В. В. Іщенко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2007. - Вип. 3. - С. 55-64.
Рубрики: Польща
    Європа    Ключковська, І. М.
    Навчальні українознавчі студії в Європі та Північній Америці [Текст] : еволюція і сьогодення / І. М. Ключковська, Ю. Д. Заячук // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українозн. - 2007. - Т. ХVІІІ. - С. 577-591.
Рубрики: Європа
    Північна АмерикаДоп.точки доступа:
Заячук, Ю.Д.