(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ11/2006/2
   Журнал

Український кардіологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1994 . - Выходит раз в два месяца
2006г. N 2
Содержание:
Епідеміологічні аспекти артеріальної гіпертензії в сільській популяції України. - С.9-12
Кваша, Е. А. Распространенность и динамика курения среди женщин / Е.А. Кваша. - С.13-18
Дзяк, Г. В. Ефективність раннього лікування симвастатином хворих на гострий інфаркт міокарда із зубцем Q / Г.В. Дзяк, О.А. Коваль, П.О. Каплан. - С.19-25
Сравнительная оценка влияния каптоприла, ирбесартана и их комбинации на вариабельность ритма сердца, показатели процессов деполяризации и реполяризации миокарда по данным ЭКГ высокого разрешения у больных с острым инфарктом миокарда. - С.26-30
Андрушко, І. І. Забезпеченість вітамінами В2, В6, В12 та її зв"язок з рівнем гомоцистеїну у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / І.І. Андрушко. - С.31-34
Хомазюк, І. М. Зміни толерантності до фізичного навантаження на фоні застосування триметазидину MR у постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю / І.М. Хомазюк, О.С. Ковальов. - С.35-39
Вплив периндоприлу на судинорухову функцію ендотелію при його додатковому призначенні до базисної терапії у хворих на стабільну стенокардію напруження. - С.40-42
Сравнительное исследование селективніх бета-адреноблокаторов у больніх с ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией и дисфункцией левого желудочка: результаті многоцентрового исследования ЛОКС-ЛЖ (ЛОКрен в Украине при Систолической дисфункции Левого Желудочка). - С.43-48
Курята, А. В. Влияние метопролола на кардиогемодинамику и функцию эндотелия у больных старших возрастных групп с хронической сердечной недостаточностью / А.В. Курята, Е.В. Соя. - С.49-54
Галстян, А. А. Диагностика и лечение инфекционного эндокардита / А.А. Галстян, А.А. Тер-Галстян. - С.55-59
Рей, Е. С. Состояние внутрисердечной гемодинамики у больных с митральной недостаточностью и легочной гипертензией / Е.С. Рей. - С.60-63
Поливода, С. Н. Клинико-диагностическое значение β2-микроглобулинурии как доклинического маркера гипертензивной нефропатии / С.Н. Поливода, А.А. Черепок, Р.Л. Кулинич. - С.64-69
Антигипертензивная эффективность фиксированной низкодозовой комбинации периндоприла и индапамила у больных с артериальной гипертензией І-ІІ степени (результаты многоцентрового исследования "UNIA"-Ukrainian Noliprel StudyIn Arterial hypertension). - С.70-77
Митченко, Е. И. Применение фиксированной низкодозовой комбинации периндоприла и индапамида в лечении артериальной гипертензии у больных с метаболическим синдромом / Е.И. Митченко, В.Ю Романов. - С.78-85
Ярема, Н. І. Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензією у період постменопаузи / Н.І. Ярема. - С.86-89
Лапшина, Л. А. Роль альдостерона в процессе ремоделирования миокарда / Л.А. Лапшина, П.Г. Кравчун, Е.А. Лепеева. - С.90-95
Дорогой, А. П. Мелатонін - основний гормон передньої долі епіфізу (шишковидної залози). Біологічне і клінічне значення гормону в кардіологічній практиці / А.П. Дорогой. - С.96-102
Залесский, В. Н. Магнитнорезонансная коронароангиография: перспективы клинического применения в сравнении с рентгеноконтрастной коронарографией / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник. - С.103-107
Гай, О. И. Телемедицина в кардиологической практике / О.И. Гай, Ю.Н. Погорецкий, О.С. Сычев. - С.108-115
Талаева, Т. В. Механизмы развития и роль инсулинорезистентности в кардиальной патологии; возможности фармакологической коррекции / Т.В. Талаева, В.В. Братусь. - С.116-122
Фуркало, Н. К. Дифференциальная диагностика менопаузальной (климактерической) кардиомиопатии и ишемической болезни сердца / Н.К. Фуркало. - С.123-124
Dahlof, B. Запобігання серцево-судинним подіям за допомогою антигіпертензивного лікування амлодипіном, до якого за необхідності додавали периндоприл, на противагу атенололу, до якого в разі потреби додавали бендрофлуметіазид, у багатоцентровому рандомізованому контрольованому дослідженні ASCOT-BPLA / B. Dahlof, P.S. Sever, N.R. Poulter. - С.125-132
Дмитро Деонисович Зербіно (до 80-річчя від дня народження). - С.133-134
Нет сведений об экземплярах