На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ОУНБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=CICHONSKA, MARIA$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
ПБ176-7
   76.11я54
   Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка.

    Вісник Львівського університету. Серія філологічна : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: Б. Якимович (відп. ред.) та ін. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2005 - . - Только в электронном виде.
   Вип. 34, , Ч. 1 / ред.: Н. Бічуя, Б. Якимович. - 2006. - 506 с. : ілюстр., портр. - Контртит. та резюме англ. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 350 экз.. - ISSN 0201-758Х. - Б. ц.
    Содержание:
Загнітко, Анатолій. Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функції і семантика / А. Загнітко. - С .3-10. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: просте речення, СЕМАНТИКА, інфінітивне речення
Шинкарук, Василь. Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі / В. Шинкарук. - С .11-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: реченнєва структура, диктум (модус), актант (предикат)
Ощипко, Ірина. Українські прислівники префіксального творення / І. Ощипко. - С .19-23. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: префіксальний спосіб творення, словотворчий суфікс, похідність
Гайванюк, Ніна. Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах / Н. Гайванюк, Ю. Пацаранюк. - С .24-31. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ФОЛЬКЛОРНИЙ ЖАНР, антифразисні висловлювання, ІРОНІЧНИЙ ПАРАДОКС
Кузьма, Ірина. Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення? / І. Кузьма. - С .32-40. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: словотвірні варіантності, варіантні суфікси, прикметник
Мартінек, Світлана. Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування : (За результатами асоціативного експеременту) / С. Мартінек. - С .41-47. - Бібліогр. у кінці ст. -Бібліогр. в підрядк. прим.
Кл.слова: експлікація валентностей, ітеративні дієслова (неітеративні), конверсив
Асіїв, Любослава. Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ / Л. Асіїв. - С .48-55. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: морфонологічні явища, альтернація фонем, чергування прикметників
Бекеш, Надія. Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові / Н. Бекеш. - С .56-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: граматична аналогія, УКРАЇНСЬКА МОВА, система мови
Пославська, Наталія. Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою "Ділити на частини, відокремлювати частину від цілого" / Н. Пославська. - С .63-69. - Бібліогр. у кінці ст. -Бібліогр. в підрядк. прим.
Кл.слова: словотвірні парадигми, перехідні дієслова, дериватологія
Руденко, Наталія. Прості речення з умовною модальністю / Н. Руденко. - С .70-73. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: синтаксема, конструкція простого речення, умовна модальність
Сафонова, Наталія. Еволюція поглядів на суб'єктивну модальність / Н. Сафонова. - С .74-80. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: модусно-диктумне членування, об'єктивна модальність (суб'єктивна), МОВОЗНАВСТВО
Калько, Микола. Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті / М. Калько. - С .81-87. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: дієслівна форма, аспектологія, український етноваріант
Кочерга, Галина. Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. Кочерга. - С .88-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: відіменникові дієслова, метафоризація, МОТИВАЦІЯ
Федурко, Марія. Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій / М. Федурко. - С .95-99. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: морфонологічні альтернації, морфонологічні трансформації, ФОНЕТИКА
Харченко, Світлана. Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень / С. Харченко. - С .100-104. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: складносурядне речення, спонукальна модальність, ВІДНОШЕННЯ
Пац, Любов. Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментація / Л. Пац. - С .105-112. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: сегментовані конструкції, організація тексту, членованість тексту
Марченко, Тетяна. Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення / Т. Марченко. - С .113-119. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ПРЕДИКАТ, неповне речення, трансформація синтаксичних одиниць
Лешкова, Наталія. Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах / Н. Лешкова. - С .120-124. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ, темпоральність, темо - ремна організація
Кутня, Галина. Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові / Г. Кутня. - С .125-133. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: семантико-синтаксична структура, ПРЕДИКАТ, локативна синтаксема
Еляшевська, Ольга. До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві / О. Еляшевська. - С .134-139. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: іменник, категорія числа, МОВОЗНАВСТВО
Корінь, Оксана. Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови" / О. Корінь. - С .140-147. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: семантична структура слова, множинні іменники, корелітивні форми іменників
Ярошенко, Наталія. Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мови : (На матеріалі гнізд із базовими дієсловами сажать, садити і sadzic) / Н. Ярошенко. - С .148-152. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: словотвірне гніздо, дієслово, ДЕРИВАТОЛОГІЯ
Замойська, Інна. Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини / І. Замойська. - С .153-158. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: дериваційний потенціал, СЛОВОТВІРНІ ПАРАДИГМИ, внутрішні органи
Дідух, Надія. Семантична структура параметричних прикметників / Н. Дідух. - С .159-167. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: категорії буття, сема (семема), лексико-семантичний варіант
Хлипавка, Галина. Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект / Г. Хлипавка. - С .168-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: функціональна одиниця, частка, імператив
Зеленько, Анатолій. Обгрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови / А. Зеленько. - С .182-187. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: СЕМАНТИКА, лексичне значення слова, домінатизація
Дорошенко, Лариса. Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання / Л. Дорошенко. - С .188-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: безвідносне ступенювання, семантика характеристик, НОМІНАЦІЯ
Зимовець, Галина. Особливості англо-української взаємодії різних типів / Г. Зимовець. - С .194-199. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: СЕМАНТИКА, інтерференція, ЗАПОЗИЧЕННЯ
Cichonska, Maria. Z problemow opisu anafory i katafory / M. Cichonska. - С .200-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: польська мова, анафора (катафора), референція
Калиновська, Оксана. Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років ХХ ст. / О. Калиновська. - С .207-213. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: політичний дискурс, лексико-семантична структура, партійний з'їзд
Калько, Валентина. Предикат та мотивація назв лікарських рослин в українській мові / В. Калько. - С .214-218. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, предикатна мотивація, когнітивна ономасіологія
Мазурик, Данута. Українська неологічна традиція / Д. Мазурик. - С .219-225. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ЛЕКСИКА, НЕОЛОГІЗМИ, словники неологізмів
Левченко, Тетяна. Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. Левченко. - С .226-231. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: народна етимологія, значення слів, МОТИВАЦІЯ
Нелюба, Анатолій. Перебіг і наслідки одного скорочення / А. Нелюба. - С .232-238. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: номінативне гніздо, СЛОВОТВІР, абревіація
Приймачок, Оксана. Модальна метафора в українських пареміях / О. Приймачок. - С .239-243. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: паремійні одиниці, МЕТАФОРИЗАЦІЯ, волюнтативна модальність
Василько, Зоряна. Значення слова і контекст: лексична сполучуваність / З. Василько. - С .244-250. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ЗНАЧЕННЯ СЛІВ, МОВНА КАРТИНА СВІТУ, лексична сполучуваність
Яковенко, Людмила. Українські фразеологізми із семантикою появи, наявності та зникнення як виразники категорії буття / Л. Яковенко. - С .251-256. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, КАТЕГОРІЇ БУТТЯ, фразеосемантична група
Піддубна, Наталія. Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові / Н. Піддубна. - С .257-260. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: аналітична назва, синонімія, релігійні споруди
Семенюк, Світлана. Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) / С. Семенюк. - С .261-267. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: підсистема фемінітивів, іменники жіночої статі, корелят
Скаб, Марія. Розвиток семантичної структури слова Душа за лексикографічними даними / М. Скаб. - С .268-274. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА СЛОВА, історія мови, СЛОВНИКИ
Бездітко, Валентина. Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії / В. Бездітко. - С .275-279. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: СИНОНІМІЯ, ДОМІНАНТА, архісема (гіперсема)
Терещенко, Людмила. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності / Л. Терещенко. - С .280-285. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: лексична синонімія, ДОМІНАНТА, гіперсинонімічні групи
Барабаш, Ольга. Лексико-семантичне поле "Фізично зрілий" як компонент мовного образу парубка / О. Барабаш. - С .286-288. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: образ парубка, лексико-синтаксична конструкція, агенс
Бук, Соломій. Лексична система української мови як компресована мовна модель / С. Бук. - С .289-293. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ідеографічний словник, семасіологічна класифікація лексики, мовна модель
Форманова, Світлана. Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу / С. Форманова. - С .294-298. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: комунікативний дискурс, дискурсна парадигма, інтеракція
Кравченко, Наталія. Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі / Н. Кравченко. - С .299-304. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: категорія антропоцентричності, когнітивний тезаурус, узагальнений комунікант
Ганиш, Едіт. Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень / Е. Ганиш. - С .305-310. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: крос-культурна комунікація, КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ, міжкультурна компетенція
Агафонова, Алла. Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект / А. Агафонова. - С .311-317. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: авторизована оцінка, мовне вираження, об'єкт оцінки (предмет)
Кондартенко, Наталія. Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискертності / Н. Кондартенко. - С .318-322. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: комунікативне членування тексту, текстова дискретність, диструктивні синтаксичні конструкції
Шульгіна, Валентина. Електронний тезаурус як різновид електронного видання / В. Шульгіна. - С .323-326. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: електронне видання, електронний тезаурус, українська лексикографія
Черемська, Ольга. Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу : (На матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) / О. Черемська. - С .327-332. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: лексична інтерференція, БІЛІНГВІЗМ, фразеологічні запозичення
Бугаков, Олег. Функціонування складених прикметників у тексті / О. Бугаков. - С .333-339. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: автоматична обробка текстової інформації (АОТ), складені прийменники, десемантизація
Палінська, Олеся. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії / О. Палінська. - С .340-345. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: БІЛІНГВІЗМ, інтерференційний поріг, функціональний підхід
Бацевич, Флорій. Смисл: сутність і сфери вияву в мові / Ф. Бацевич. - С .346-353. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: апріорний комунікативний смисл (апостеріорний), мовленнєвий акт, особистісний смисл (комунікативний)
Селіванова, Олена. Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів / О. Селіванова. - С .354-359. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ФРАЗЕОЛОГІЗМИ, когнітивна проекція, метафоричні компоненти
Невідомська, Лілія. Внутрішня форма слова й імпліцитність / Л. Невідомська. - С .360-366. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: мотивувальна ознака, форма слова, імпліцитність
Космеда, Тетяна. Концепти Дума, Думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики / Т. Космеда. - С .367-371. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: аксіологічна прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, КОНЦЕПТ
Сваричевська, Лідія. Концепт символу в українській мовній картині світу / Л. Сваричевська. - С .372-378. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: МОВНА КАРТИНА СВІТУ, НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ, символізація
Станкевич, Ніна. Національна специфіка художньо-образної моделі української природи : (На матеріалі атрибутивних словосполучень) / Н. Станкевич. - С .379-389. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: атрибутивні словосполучення, об'єкти української природи, словесно-художній образ
Іващенко, Вікторія. Функціональна топологія концептів як одиниць культури / В. Іващенко. - С .390-397. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: функціональна топологія, КОНЦЕПТ, концептосфера
Криштанович, Оксана. Концепт "Рідний край" у творчості Ю. Федьковича / О. Криштанович. - С .398-404. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ, мовний образ автора, СЕМАНТИКА
Телеки, Марія. Модуси-найменувань осіб - "Я"-номінація - як різновид соціальних категорій модусу : (На матеріалі епістолярного тексту) / М. Телеки. - С .405-411. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: мовленнєвий етикет, епістолярний жанр, категорія модусу
Ковальська, Наталя. Паремії як засіб відображення когнітивних процесів / Н. Ковальська. - С .412-418. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ПАРЕМІЙНІ ОДИНИЦІ, когнітологія, ПРИСЛІВ'Я
Кудиба, Світлана. Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові / С. Кудиба. - С .419-422. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ТОВАРНИЙ ЗНАК, МОВА РЕКЛАМИ, алюзивні власні імена
Хмара, Галина. Номінація як об'єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність / Г. Хмара. - С .423-427. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: теорія номінації, ЛІНГВІСТИКА, номен
Пілецький, Володимир. Сучасний український термін (проблеми збереження національномовної самобутности) / В. Пілецький. - С .428-437. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: терміносистема, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ, термінофонд
Токарська, Антоніна. Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів : (До проблеми уніфікації термінології міжнародного права) / А. Токарська. - С .438-443. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ПРАВОВІДНОСИН, комунікативна діяльність, лексичні паралелізми
Кочан, Ірина. Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції / І. Кочан. - С .444-450. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, міжнародні компоненти
Яремко, Ярослав. Українська військова термінолексика XIV-XV ст. / Я. Яремко. - С .451-157. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: військова термінолексика, СЕМАНТИКА, лексична валентність
Безгодова, Надія. Співвідношення понять термінологія - професіоналізм - номенклатура : (Теоретичний аспект) / Н. Безгодова. - С .458-463. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ, ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ, МАЙБУТНІЙ ВЧИТЕЛЬ
Процик, Ірина. Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови / І. Процик. - С .464-467. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: нульова суфіксація, СЛОВОТВІР, фізична термінологія
Теглівець, Юлія. Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови / Ю. Теглівець. - С .468-472. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: конотація, ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, СЕМАНТИКА
Паночко, Михайло. Зародження української юридичної термінології в Західній Україні в середині ХІХ століття / М. Паночко. - С .473-477. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: юридична термінологія, словник юридичних термінів, історичні періоди
Мартинюк, Марта. Функціонування української спортивної лексики у вищій школі / М. Мартинюк. - С .478-481. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: спортивна термінологія, ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Кучеренко, Олена. Унормування термінів у Державних технічних стандартах України з пожежної безпеки / О. Кучеренко. - С .482-485. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: пожежно-технічна термінологія, ТЕРМІНОСИСТЕМА, системні зв'язки
Процик, Марія. Українські видавничі терміни у словниках 20-30-х років / М. Процик. - С .486-492. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: видавнича термінологія, ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК, ТЕРМІНОСИСТЕМА
Тиха, Лариса. Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій : (На матеріалі поезії Івана Драча) / Л. Тиха. - С .493-498. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: МЕТАФОРИСТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ, термінологічна лексика, переносне значення
ББК 76.11я54 + 78.3я54 + 78.5я54
Рубрики: Львівський національний університет імені Івана Франка--Наукові твори--Збірники
   Книгознавство--Наукові твори--Збірники

   Бібліотекознавство--Наукові твори--Збірники

   Бібліографознавство--Наукові твори--ЗбірникиДоп.точки доступа:
Якимович, Богдан \редкол.:\; Бічуя, Н. \ред.\; Якимович, Богдан \ред.\; Грінченко, Борис Дмитрович (укр. письменник, філолог, етнограф, історик, публіцист, педагог ; 1863-1910) \про нього\; Срезневський, Ізмаїл Іванович (філолог, славіст, історик, палеограф, знавець слав'янської етнографії ; 1812-1880) \про нього\; Федькович, Юрій Адальбертович (письменник романтичного нарямку ; 1834-1888) \про нього\; Драч, Іван Федорович (укр. поет, письменник, політичний діяч, критик ; 1936) \про нього\; Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет ім. І. Франка; Партійний блок "За єдину Україну" \про нього\
Экземпляры всего: 1
БД BOOK (1)
Свободны: БД BOOK (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017