На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАСАЙ, В.Д$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
347.9(477)
Б-27


    Басай, В.Д..
    Судові та правоохоронні органи України [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів. / В.Д. Басай. - К. : Вік, 2001. - 632 с. - ISBN 966-550-161-5 : 40.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Тематичний план курсу . - С .5
Поняття, предмет, метод і система дисципліни
Судові та правоохоронні органи
України" . - С .6
Поняття, предмет, метод і система дисципліни
Судові та правоохоронні органи України" . - С .6
Співвідношення дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" з іншими юридичними дисциплінами . - С .8
Законодавство та інші правові акти (джерела), які регулюють організацію і діяльність судових та правоохоронних органів в Україні . - С .9
Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи в Україні . - С .15
Поняття правоохоронної діяльності, її основні риси
(ознаки) та завдання . - С .15
Основні напрямки (функції) правоохоронної діяльності . - С .17
Поняття про правоохоронні органи України, їх види . - С .19
Судова влада, правосуддя та їх демократичні засади (принципи) . - С .22
Конституційний принцип поділу влад - передумова виникнення і становлення незалежної судової влади . - С .22
Поняття судової влади, її співвідношення з іншими гілками влади . - С .23
Поняття про суди. Суд як орган судової влади . - С .24
Поняття про правосуддя. Завдання правосуддя . - С .25
5, Риси (ознаки), що відрізняють правосуддя від інших форм державної діяльності . - С .26
Загальна характеристика демократичних принципів правосуддя в Україні . - С .27
Судова система України . - С .44
Поняття судової системи . - С .44
Характеристика сучасної судової системи
України. Принципи територіальності і спеціалізації в побудові судової системи . - С .44
Ланки судової системи України . - С .46
Поняття та види підсудності справ судам . - С .47
Судові інстанції, їх види . - С .52
Статус суддів України . - С .55
Суддя - носій судової влади . - С .55
Вимоги, що ставляться до судді . - С .55
Право на зайняття судової посади . - С .56
Добір кандидатів у судді, порядок їх призначення чи обрання . - С .57
5, Державний захист працівників суду, їх сімей і майна . - С .58
Місцеві суди . - С .61
Місцевий суд - основна ланка судової системи
України . - С .61
Склад місцевого суду. Порядок його формування . - С .61
Апарат місцевого суду . - С .62
Організація роботи місцевих судів . - С .62
Апеляційні суди . - С .67
Апеляційні суди в Україні . - С .67
Склад і структура апеляційних судів. Порядок їх формування . - С .67
Повноваження апеляційних судів . - С .69
Склад і повноваження судових палат апеляційних судів . - С .70
Повноваження голови апеляційного суду . - С .70
Верховний Суд України . - С .73
Верховний Суд України - найвищий судовий орган судів загальної юрисдикції України . - С .73
Порядок формування Верховного суду України, його склад і структура . - С .73
Судові палати Верховного суду, їх склад і повноваження . - С .74
Склад і повноваження Пленуму і президії
Верховного Суду України . - С .75
Науково-консультативна рада при Верховному
Суді України . - С .77
Голова Верховного Суду України . - С .78
Заступники Голови Верховного Суду України . - С .80
Військові суди України . - С .82
Військові суди в судовій системі України . - С .82
Завдання військових судів, їх система та порядок формування . - С .82
Повноваження військових судів . - С .83
Повноваження військового суду гарнізону . - С .84
Повноваження військового суду регіону,
Військово-Морських Сил України . - С .85
Комплектування військових судів, забезпечення їх діяльності . - С .86
Господарські і третейські суди в
Україні . - С .89
Господарські суди України як спеціалізовані суди загальної юрисдикції . - С .89
Завдання і принципи організації та діяльності господарських судів . - С .89
Організація господарських судів в Україні . - С .91
Склад, структура і повноваження Вищого господарського суду України . - С .93
Вищі спеціалізовані суди . - С .96
Міжнародні комерційні арбітражі . - С .97
Конституційний Суд України . - С .101
Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в державі . - С .101
Завдання і принципи діяльності Конституційного
Суду України . - С .102
Склад, порядок формування Конституційного
Суду України та вимоги до кандидатів у судді . - С .102
Повноваження Конституційного Суду України . - С .104
Гарантії діяльності суддів Конституційного
Суду України . - С .105
Органи суддівського самоврядування . - С .108
Поняття суддівського самоврядування, його завдання та організаційні форми . - С .108
Конференції суддів місцевих та апеляційних судів, суддів військових та господарських судів . - С .109
Збори суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого Суду України та їх повноваження . - С .113
З'їзд суддів України, Рада суддів України, їх компетенція . - С .113
Забезпечення діяльності судових органів . - С .117
Кваліфікаційні комісії суддів, їх завдання, система і повноваження . - С .117
Атестація суддів, присвоєння їм кваліфікаційних класів . - С .121
Дисциплінарна відповідальність суддів . - С .123
Вища Рада юстиції України . - С .124
Прокуратура України . - С .126
Завдання, принципи діяльності і основні функції прокуратури . - С .126
Система і кадри органів прокуратури . - С .128
Поняття прокурорського нагляду та його галузі . - С .133
Класні чини прокурорсько-слідчих працівників, порядок їх присвоєння . - С .136
Заохочення і відповідальність прокурорськослідчих працівників . - С .140
Міністерство юстиції України та його органи . - С .146
Міністерство юстиції України як правоохоронний орган України . - С .146
Завдання та система органів юстиції України . - С .148
Напрямки діяльності Міністерства юстиції
України та його повноваження . - С .148
Склад та повноваження обласних (міст Києва і
Севастополя) управлінь юстиції . - С .152
Утворення районних (міських) структур системи
Міністерства юстиції України, їх склад і компетенція . - С .155
Структура обласних управлінь юстиції . - С .157
Організаційне забезпечення діяльності судів . - С .158
Органи безпеки України . - С .163
Служба безпеки України як правоохоронний орган . - С .163
Завдання та правові засади діяльності органів безпеки України . - С .163
Система органів безпеки України . - С .164
Кадри Служби безпеки України . - С .165
Контроль і нагляд за діяльністю Служби Безпеки
України . - С .166
Органи внутрішніх справ України . - С .169
Міністерство внутрішніх справ України як правоохоронний орган. Його роль і місце в системі правоохоронних органів . - С .169
Завдання і повноваження органів внутрішніх справ
України . - С .171
Система органів внутрішніх справ України . - С .177
Структура обласних і районних управлінь внутрішніх справ . - С .179
Органи пожежної безпеки . - С .180
Виправно-трудові і виховні установи . - С .186
Кадри органів внутрішніх справ . - С .187
Участь МВС України в діяльності Інтерполу . - С .191
Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, його завдання і компетенція . - С .192
Організація виявлення і розслідування злочинів . - С .201
Поняття і завдання досудового слідства і дізнання . - С .201
Система органів досудового слідства, їх повноваження . - С .202
Слідчі апарати органів прокуратури, внутрішніх справ, податкової міліції і служби безпеки України, розмежування їх повноважень . - С .203
Взаємовідносини слідчих з органами дізнання, прокуратури і судами . - С .204
Система органів дізнання та їх повноваження . - С .205
Міліція-основний орган дізнання в Україні . - С .207
Нагляд органів прокуратури за дотриманням законів органами дізнання і слідства . - С .207
Адвокатура України . - С .211
Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні . - С .211
Поняття адвокатури та її завдання . - С .215
Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури . - С .216
Види адвокатської діяльності . - С .220
Професійні права і обов'язки адвоката . - С .221
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх склад і повноваження . - С .223
Відповідальність адвокатів . - С .226
Гарантії адвокатської діяльності . - С .229
Судова система Сполучених Штатів
Америки . - С .233
Нормативно-правові акти . - С .237
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ . - С .237
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР "Про проголошення незалежності України" . - С .278
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ . - С .279
ДЕКЛАРАЦІЯ "Про державний суверенітет
України" . - С .279
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дію міжнародних договорів на території України" . - С .283
ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ "Про судоустрій
України" . - С .283
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Конституційний Суд
України" . - С .305
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про господарські суди" . - С .329
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про статус суддів" . - С .340
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про органи суддівського самоврядування" . - С .355
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження Положення про кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційні категорії арбітрів і класні чини спеціалістів арбітражних судів України" . - С .364
ПОЛОЖЕННЯ "Про кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційні категорії арбітрів і класні чини спеціалістів арбітражних судів України" . - С .364
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Вищу раду юстиції" . - С .367
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про
Концепцію судово-правової реформи в
Україні" . - С .381
КОНЦЕПЦІЯ судово-правової реформи в Україні . - С .382
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про утворення
Севастопольського міського суду" . - С .389
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про утворення арбітражного суду міста
Севастополя" . - С .390
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про утворення в складі Верховного Суду України військової колегії"" . - С .390
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про перейменування військових трибуналів України у військові суди України і продовження повноважень їх суддів" . - С .391
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про утворення міжобласного суду" . - С .391
УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про надання
Верховному Суду України повноваження касаційної інстанції стосовно справ, які розглядаються по першій інстанції військовими трибуналами в Україні" . - С .392
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про забезпечення діяльності судів" . - С .392
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" . - С .394
ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ
УКРАЇНИ № 4 від 12.04.96 "Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів" . - С .402
ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ
УКРАЇНИ № 2 від 07.01.69 "Про затвердження
Положення про Науково-консультативну раду при
Верховному Суді України" . - С .409
Положення про Науково-консультативну раду при
Верховному Суді України . - С .409
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про міліцію" . - С .411
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" . - С .432
УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇРСР "Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ
Української РСР" . - С .450
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ органів внутрішніх справ
Української РСР . - С .450
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Службу безпеки України" . - С .457
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оперативно-розшукову діяльність" . - С .469
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від ЗО вересня
92 p. № 555 "Про вступ України до
Інтерполу" . - С .481
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від . - С .25 березня 1993 р. № 220 "Про Національне центральне бюро
Інтерполу" . - С .482
Положення про Національне центральне бюро
Інтерполу . - С .483
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" . - С .485
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про утворення
Державного департаменту України з питань виконання покарань" . - С .487
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Положення про
Державний департамент України з питань виконання покарань" . - С .488
ПОЛОЖЕННЯ "Про Державний департамент
України з питань виконання покарань" . - С .489
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про прокуратуру" . - С .494
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження
Дисциплінарного статуту прокуратури України" . - С .517
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ПРОКУРАТУРИ
УКРАЇНИ . - С .517
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про затвердження
Положення про класні чини працівників органів прокуратури України" . - С .520
ПОЛОЖЕННЯ "Про класні чини працівників органів прокуратури України" . - С .521
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "Про підпорядкування військових прокуратур" . - С .522
НАКАЗ № 2 від 02.10.98 Генерального прокурора
України " Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави" . - С .523
НАКАЗ № 4 від 04.10.98 ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА УКРАЇНИ "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову діяльність, дізнання та досудове слідство" . - С .527
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про адвокатуру" . - С .532
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від . - С .538
ПОЛОЖЕННЯ "Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань" . - С .539
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури" . - С .540
ПОЛОЖЕННЯ "Про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури" . - С .541
ПОЛОЖЕННЯ "Про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури" . - С .550
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про нотаріат" . - С .554
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" . - С .582
УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР "Про затвердження Положення про товариські суди Української
РСР і Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР . - С .594
ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ТОВАРИСЬКІ СУДИ УРСР" . - С .594
ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПО РОБОТІ
ТОВАРИСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР" . - С .604
Рекомендовані джерела та література . - С .607
Нормативно-правові акти . - С .607
Підручники! посібники . - С .614
Учбова література . - С .616
Постанови Пленуму Верховного Суду України . - С .620
УДК
ББК 67.9(;УКР)

Кл.слова (ненормированные):
Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Безпека національна -- National security -- Безопасность национальная -- Адвокатура -- Advocacy -- Адвокатура
Аннотация: У підручнику на основі аналізу чинного законодавства України і теоретичних положень щодо організації і діяльності правоохоронних органів зроблена спроба окреслити коло державних органів, які виконують правоохоронні функції і в силу притаманних лише їм специфічних ознак відносяться до правоохоронних.

Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017