На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАЗІЛІНСЬКА, О.Я$<.>)
Найдено 3 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 3

1.
330.101.541
Б-17


    Базілінська, О.Я..
    Макроекономіка: Навчальний посібник [Текст] / О.Я. Базілінська. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с. - ISBN 966-364-011-1 : 27.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .3
Макроекономіка як наука . - С .5
Предмет макроекономіки. Специфіка макроекономіки: методологічні та методичні особливості макроекономічного аналізу . - С .5
Макроекономічні суб'єкти і взаємозв'язки між ними . - С .8
Моделі кругообігу . - С .10
Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів . - С .10
Заощадження, інвестиції і фінансові ринки в моделі кругообігу . - С .11
Модель кругообігу з включенням державного сектору . - С .13
Модель кругообігу для відкритої економіки . - С .14
Поняття «відтоків» та «ін'єкцій . - С .15
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .16
Завдання для самостійної роботи . - С .16
ТЕМА 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків . - С .20
Система національних рахунків (СНР). Основні
Макроекономічні показники . - С .20
Методи розрахунку ВВП (ВНП) . - С .23
Інші показники СНР. Взаємозв'язок між ними . - С .28
Суспільний добробут . - С .30
Тіньова економіка . - С .34
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .39
Завдання для самостійної роботи . - С .40
ТЕМА 3 Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція . - С .47
Цикли ділової активності . - С .47
Безробіття: основні визначення та вимірювання . - С .50
Інфляція . - С .58
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .68
Завдання для самостійної роботи . - С .68
Споживання і заощадження як Макроекономічні явища . - С .76
Кейнсіанська функція споживання . - С .76
Модифікації функції Кейнса . - С .80
Функція заощадження Кейнса . - С .85
Неокласичні функції споживання та заощадження . - С .88
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .90
Завдання для самостійної роботи . - С .90
Інвестиції . - С .98
Поняття інвестиційного попиту . - С .98
Функції автономних інвестицій . - С .101
Кейнсіанська функція автономних інвестицій . - С .101
Неокласична функція автономних інвестицій . - С .103
Заощадження та інвестиції . - С .107
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .109
Завдання для самостійної роботи . - С .109
Кейнсіанська модель ринку благ . - С .114
Попит держави . - С .114
Попит та пропозиція зарубіжжя . - С .115
Умова рівноваги на ринку благ в кейнсіанській моделі . - С .119
Мультиплікаційні ефекти . - С .125
Ефекти, індуційовані приватним сектором . - С .125
Ефекти, індуційовані державою та зарубіжжям . - С .127
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .132
Завдання для самостійної роботи . - С .133
Ринок грошей . - С .138
Пропозиція грошей . - С .138
Попит на гроші . - С .147
Рівновага на грошовому ринку . - С .151
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .157
Завдання для самостійної роботи . - С .158
S-LM модель. Функція сукупного попиту . - С .163
Спільна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу
(IS-LM модель) . - С .163
Зовнішні шоки у моделі IS-LM . - С .166
Наслідки зсуву лінії IS . - С .167
Наслідки зсуву лінії LM . - С .169
Функція сукупного попиту . - С .171
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .175
Завдання для самостійної роботи . - С .176
ТЕМА 9 Ринок праці. Функція сукупної пропозиції . - С .181
Попит на працю . - С .181
Неокласична концепція . - С .182
Кейнсіанська концепція . - С .185
Пропозиція праці . - С .186
Рівновага на ринку праці . - С .188
Функція сукупної пропозиції . - С .191
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .194
Завдання для самостійної роботи . - С .195
ТЕМА 10 Сукупний попит — сукупна пропозиція як базова модель макроекономічної рівноваги . - С .199
Неокласична модель «сукупний попит — сукупна пропозиція . - С .199
Кейнсіанська модель «сукупний попит — сукупна пропозиція . - С .202
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .207
Завдання для самостійної роботи . - С .207
Бюджетно-податкова політика та управління державним боргом . - С .212
Поняття бюджетно-податкової політики . - С .212
Політика державних видатків . - С .214
Податкова політика . - С .221
Дефіцит бюджету і державний борг . - С .228
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .238
Завдання для самостійної роботи . - С .238
Монетарна політика держави . - С .245
Монетарна політика держави: поняття, види та інструменти . - С .245
Передатний механізм монетарної політики . - С .253
Антиінфляційна монетарна політика . - С .259
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .261
Завдання для самостійної роботи . - С .261
Державне регулювання зайнятості та соціальна політика . - С .266
Державна політика зайнятості . - С .266
Соціальні стандарти та проблема нерівності доходів населення . - С .272
Соціальна політика держави: напрямки і проблеми . - С .280
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .284
Завдання для самостійної роботи . - С .284
ТЕМА 14 Механізм зовнішньоекономічної діяльності . - С .288
Міжнародні економічні відносини . - С .288
Платіжний баланс . - С .292
Валютний ринок і валютні курси . - С .302
Механізм зовнішньоекономічної політики . - С .307
Зовнішньоторговельна політика . - С .308
Валютна політика . - С .310
Політика іноземного інвестування . - С .314
S-LMмодель у відкритій економіці . - С .317
Варіанти макроекономічної політики для досягнення внут-рішньоекономічної і зовнішньоекономічної рівноваги . - С .320
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .322
Завдання для самостійної роботи . - С .323
ТЕМА 15 Економічне зростання . - С .329
Економічне зростання І способи його вимірювання . - С .329
Типи економічного зростання . - С .332
З НТП як фактор економічного зростання . - С .334
Моделі економічного зростання . - С .337
Модель економічного зростання Домара . - С .338
. - С .340
Модель економічного зростання Солоу . - С .343
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .348
Завдання для самостійної роботи . - С .349
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ . - С .353
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . - С .409
Додаток А Глосарій основних термінів з курсу
Макроекономіка . - С .410
Додаток Б Методичні рекомендації до підготовки та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу
Макроекономіка . - С .425
Додаток В Умовні позначення . - С .437
УДК
ББК 65.012.2я73

Кл.слова (ненормированные):
Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика -- Зростання економічне -- Economic growth -- Рост экономический -- Політика монетарна -- Monetary policy -- Политика монетарная -- Діяльність зовнішньоекономічна -- Foreign-economic activity -- Деятельность внешнеэкономичес. -- Ринок праці -- Labour market -- Рынок труда -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Безробіття -- Unemployment -- Безработица -- Інфляція -- Inflation -- Инфляция

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


2.
330.101.542
Б-17


    Базілінська, О.Я..
    Мікроекономіка: Навч. посібник [Текст] / О.Я. Базілінська, О. В. Мініна. - К. : ЦУЛ, 2004. - 351 с. - ISBN 966-8568-41-9 : 20.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .7
ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ . - С .9
Предмет і метод мікроекономіки . - С .9
Поняття економічної моделі. Види економічних моделей . - С .13
Типи і моделі ринкового господарства . - С .17
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .21
Завдання для самостійної роботи . - С .22
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ:
АНАЛІЗ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ . - С .25
Попит та обсяг попиту . - С .25
Пропозиція та обсяг пропозиції . - С .28
Ринкова рівновага . - С .30
Динамічна модель ринкової рівноваги . - С .37
Дефіцит та надлишок на ринку . - С .38
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
40 Завдання для самостійної роботи . - С .41
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ . - С .45
Еластичність попиту . - С .45
Еластичність попиту по ціні . - С .46
Перехресна еластичність . - С .50
Еластичність попиту по доходу . - С .51
Еластичність пропозиції . - С .53
Порівняння коротко- і довгострокового коефіцієнту еластичності . - С .55
Застосування теорії еластичності в податковій політиці держави . - С .57
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
59 Завдання для самостійної роботи . - С .59
ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ . - С .64
Поняття корисності . - С .64
Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту . - С .65
Основні поняття кількісної теорії корисності . - С .65
Бюджетне обмеження . - С .67
Якісна (ординалістська) теорія корисності . - С .70
Гіпотези якісної теорії корисності . - С .70
Крива байдужості. Правила побудови кривих байдужості . - С .71
Гранична норма заміщення. Стан рівноваги споживача . - С .72
Ефект впливу зміни цін на споживацьку поведінку . - С .74
Види кривих байдужості . - С .75
Вибір на користь відмови від споживання одного з товарів: кутова рівновага . - С .80
Зміна доходу і попиту. Криві «доход-споживання . - С .83
Зміна ціни і попиту. Криві «ціна-споживання».
Побудова кривої попиту . - С .87
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю . - С .90
Завдання для самостійної роботи . - С .90
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА . - С .96
Основні поняття теорії виробництва . - С .96
Розширення виробництва.
Віддача від масштабу в довгостроковий період . - С .100
Віддача від масштабу в короткий період . - С .101
Побудова кривої загального продукту в короткий період. Стадії виробництва . - С .103
Стадії виробництва в довгостроковий період . - С .107
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
108 Завдання для самостійної роботи . - С .109
ВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА . - С .113
Виробництво і вартість. Умова мінімізації вартості . - С .113
Вартість у короткостроковому періоді . - С .116
Вартість у довгостроковому періоді . - С .118
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
121 Завдання для самостійної роботи . - С .122
СТРУКТУРА РИНКУ І ЦІНА.
РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ . - С .126
Моделі ринку та їх ознаки . - С .126
Максимізація прибутку.
Універсальні правила ринкових структур . - С .128
Характеристика ринку досконалої конкуренції.
Попит конкурентної фірми . - С .130
Максимізація прибутку фірми . - С .132
Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді . - С .136
Пропозиція підприємства в умовах досконалої конкуренції . - С .138
Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді . - С .139
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .141
Завдання для самостійної роботи . - С .142
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЇ . - С .146
Характеристика ринку . - С .146
Чиста монополія. Гранична виручка монополіста . - С .148
Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періоді . - С .149
Крива пропозиції для фірми-монополіста . - С .152
Цінова дискримінація . - С .153
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
156 Завдання для самостійної роботи . - С .156
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ
МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ . - С .161
Особливості монополістичної конкуренції . - С .161
Ціноутворення за умов монополістичної конкуренції . - С .162
Збільшення виручки монополістичного конкурента за рахунок реклами . - С .165
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
166 Завдання для самостійної роботи . - С .167
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ . - С .172
Характеристика ринку олігополії . - С .172
Модель ламаної кривої попиту . - С .175
Моделі дуополії . - С .176
Критерії Феллнера . - С .178
Варіанти поведінки фірми в умовах олігополії . - С .179
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
182 Завдання для самостійної роботи . - С .183
ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА . - С .187
Пропозиція факторів виробництва . - С .187
Фактори виробництва . - С .187
Індивідуальна функція пропозиції праці . - С .188
Індивідуальна функція пропозиції капіталу . - С .191
Індивідуальна функція пропозиції землі . - С .194
Попит на фактори виробництва . - С .195
Фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс . - С .199
Трансфертна винагорода та економічна рента . - С .200
Рівновага на ринку факторів виробництва . - С .202
Рівновага на ринку праці. де діє досконала конкуренція . - С .203
Монополія на ринку праці . - С .204
Монопсонія на ринку праці . - С .205
Двостороння монополія . - С .207
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
209 Завдання для самостійної роботи . - С .210
МОДЕЛІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ . - С .215
Загальна економічна рівновага . - С .215
Взаємодія двох ринків благ . - С .216
Модель загальної економічної рівноваги Вальраса . - С .220
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
222 Завдання для самостійної роботи .) . - С .223
СУСПІЛЬНІ БЛАГА . - С .227
Приватні та суспільні блага . - С .227
Ефективність і суспільні блага . - С .229
Особисті уподобання і суспільні блага . - С .231
Суспільний вибір . - С .233
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
234 Завдання для самостійної роботи . - С .234
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ . - С .239
ДОДАТОК А. Визначення типу ринкової структури . - С .297
ДОДАТОК Б. Умовні позначення . - С .308
ДОДАТОК В . - С .310
ДОДАТОК Г . - С .332
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА . - С .347
УДК
ББК 65.012.1я73

Кл.слова (ненормированные):
Мікроекономіка -- Microeconomics -- Микроэкономика


Доп.точки доступа:
Мініна, О.В.
Экземпляры всего: 4
АБ (4)
Свободны: АБ (4)
Найти похожие


3.
330.101.542
Б-17


    Базілінська, О.Я..
    Мікроекономіка: Навч. посібник. -2-ге вид., перероб. та допов. [Текст] / О.Я. Базілінська, О. В. Мініна. - К. : ЦУЛ, 2005. - 352 с. - ISBN 966-364-122-3 : 20.00 р.
    Содержание:
вступ . - С .7
ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ . - С .9
Предмет і метод мікроекономіки . - С .9
Поняття економічної моделі. Види економічних моделей . - С .13
Типи і моделі ринкового господарства . - С .17
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .21
Завдання для самостійної роботи . - С .22
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ:
АНАЛІЗ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ . - С .25
Попит та обсяг попиту . - С .25
Пропозиція та обсяг пропозиції . - С .28
Ринкова рівновага . - С .30
Динамічна модель ринкової рівноваги . - С .37
Дефіцит та надлишок на ринку . - С .38
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .40
Завдання для самостійної роботи . - С .41
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ . - С .45
Еластичність попиту . - С .45
Еластичність попиту по ціні . - С .46
Перехресна еластичність . - С .50
Еластичність попиту по доходу . - С .51
Еластичність пропозиції . - С .53
Порівняння короткоі довгострокового коефіцієнту еластичності . - С .55
Застосування теорії еластичності в податковій політиці держави . - С .57
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .59
Завдання для самостійної роботи . - С .59
ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ . - С .64
Поняття корисності . - С .64
Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту . - С .65
Основні поняття кількісної теорії корисності . - С .65
Бюджетне обмеження . - С .67
Якісна (ординалістська) теорія корисності . - С .70
Гіпотези якісної теорії корисності . - С .70
Крива байдужості.
Правила побудови кривих байдужості . - С .71
Гранична норма заміщення.
Стан рівноваги споживача . - С .72
Ефект впливу зміни цін на споживацьку поведінку . - С .74
Види кривих байдужості . - С .75
Вибір на користь відмови від споживання одного з товарів: кутова рівновага . - С .80
Зміна доходу і попиту. Криві «доход-споживання . - С .83
Зміна ціни і попиту. Криві «ціна-споживання».
Побудова кривої попиту . - С .87
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю . - С .90
Завдання для самостійної роботи . - С .90
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА . - С .96
Основні поняття теорії виробництва . - С .96
Розширення виробництва.
Віддача від масштабу в довгостроковий період . - С .100
Віддача від масштабу в короткий період . - С .101
Побудова кривої загального продукту в короткий період. Стадії виробництва . - С .103
Стадії виробництва в довгостроковий період . - С .107
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань . - С .108
Завдання для самостійної роботи . - С .109
ВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА . - С .113
Виробництво і вартість. Умова мінімізації вартості . - С .113
Вартість у короткостроковому періоді . - С .116
Вартість у довгостроковому періоді . - С .118
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
121 Завдання для самостійної роботи . - С .122
СТРУКТУРА РИНКУ І ЦІНА.
РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ . - С .126
Моделі ринку та їх ознаки . - С .126
Максимізація прибутку.
Універсальні правила ринкових структур . - С .128
Характеристика ринку досконалої конкуренції.
Попит конкурентної фірми . - С .130
Максимізація прибутку фірми . - С .132
Рівновага конкурентної фірми : у короткостроковому періоді . - С .136
Завдання для самостійної роботи . - С .142
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЇ . - С .146
Характеристика ринку . - С .146
Чиста монополія. Гранична виручка монополіста . - С .148
Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періоді . - С .149
Крива пропозиції для фірми-монополіста . - С .152
Цінова дискримінація . - С .153
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
Завдання для самостійної роботи . - С .156
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ
МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ . - С .161
Особливості монополістичної конкуренції . - С .161
Ціноутворення за умов монополістичної конкуренції . - С .162
Збільшення виручки монополістичного конкурента за рахунок реклами . - С .165
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
Завдання для самостійної роботи . - С .167
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ . - С .172
Характеристика ринку олігополії . - С .172
Модель ламаної кривої попиту . - С .175
Моделі дуополії . - С .176
Критерії Феллнера . - С .178
Варіанти поведінки фірми в умовах олігополії . - С .179
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
Завдання для самостійної роботи . - С .183
ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА . - С .187
Пропозиція факторів виробництва . - С .187
Фактори виробництва . - С .187
Індивідуальна функція пропозиції праці . - С .188
Індивідуальна функція пропозиції капіталу . - С .191
Індивідуальна функція пропозиції землі . - С .194
Попит на фактори виробництва . - С .195
Фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс . - С .199
Трансфертна винагорода та економічна рента . - С .200
Рівновага на ринку факторів виробництва . - С .202
Рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція . - С .203
Монополія на ринку праці . - С .204
Монопсонія на ринку праці . - С .205
Двостороння монополія . - С .207
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
Завдання для самостійної роботи . - С .210
МОДЕЛІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ . - С .215
Загальна економічна рівновага . - С .215
Взаємодія двох ринків благ . - С .216
Модель загальної економічної рівноваги Вальраса . - С .220
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
222 Завдання для самостійної роботи . - С .223
СУСПІЛЬНІ БЛАГА . - С .227
Приватні та суспільні блага . - С .227
Ефективність і суспільні блага . - С .229
Особисті уподобання і суспільні блага . - С .231
Суспільний вибір . - С .233
Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань
Завдання для самостійної роботи . - С .234
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ . - С .239
ДОДАТОК А. Визначення типу ринкової структури . - С .297
ДОДАТОК Б. Умовні позначення . - С .308
ДОДАТОК В. Підсумковий тест з курсу «Мікроекономіка»
ДОДАТОК Г. Методичні рекомендації до підготовки та виконання курсової роботи з курсу
Мікроекономіка . - С .332
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА . - С .347
УДК
ББК 65.012я73

Кл.слова (ненормированные):
Мікроекономіка -- Microeconomics -- Микроэкономика -- Рівновага ринкова -- Market equilibrium -- Равновесие рыночное -- Виробництво -- Production -- Производство -- Вартість -- Cost -- Стоимость -- Ринок -- Market -- Рынок -- Ціна -- Price -- Цена -- Ціноутворення -- PriCng -- Ценообразование -- Конкуренція -- Competition -- Конкуренция


Доп.точки доступа:
Мініна, О.В.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017