На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАЖАЛ, Ю.М$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
330.34
Б 14


    Бажал, Ю.М.
    Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник [Текст] / Ю.М Бажал. - К. : Заповіт, 1996. - 240 с. - ISBN 5-7707-1075-6 : Б. ц.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .11
ВСТУПНА ЧАСТИНА . - С .15
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС і ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК . - С .15
МІСЦЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕОРІЯХ . - С .15
Класики політекономії про природу науково-технічного прогресу . - С .15
Неокласична школа не цікавиться технологічними змінами . - С .16
Кейнсіанська революція . - С .17
Неокласичний ренесанс уваги до технологічних амін . - С .17
Вчасність економічної теорії технологічних змін . - С .18
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ . - С .19
Екзогенний та ендогенний науково-технічним проірес . - С .19
Інноваційна теорія економічного розвитку: довге очікування "зоряного часу" . - С .21
Від Туган-Бпранопського до Ціумпетера . - С .22
Довгі хвилі" М.Кондратьєва — ще одна теорія ендогенного науково-техічного) прогресу . - С .23
ТЕХНОЛОГІЧНІ! ЗМІНИ Й ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА . - С .24
Теорія технологічних змін і реформи в Україн . - С .24
Критерій слушності теорії — практика . - С .26
Стислий виклад, питання для самоперевірки . - С .28
ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .32
ОЦІНКА ЕКЗОГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .32
Крива виробничих можливостей . - С .32
Виробнича функція . - С .34
Ефективність технології у виробничій функц . - С .36
Ефект масштабу і технологічні зміни . - С .36
Капіталоощадні та працеощадні технологічні зміни . - С .37
Нейтральний і ненейтральний технологічний прогрес . - С .37
ОЦІНКА ЕНДОГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .38
Класичне визначення інновацій Й.Шумпетером . - С .39
Сучасні класифікації інновацій . - С .40
Стадії технологічних змін . - С .42
Життєвий цикл інновацій . - С .44
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА . - С .46
Технологічна парадигма . - С .47
Технологічна траєкторія . - С .48
Техніко-економічна парадигма суспільства . - С .48
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .52
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .56
ВРІВНОВАЖЕНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ . - С .58
ТЕОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ . - С .58
Трудова теорія вартост . - С .58
Вартість — це гранична корисність . - С .59
Вартість праці та капіталу . - С .61
Неокласичний економічний аналіз . - С .61
Загальна рівновага ринку . - С .63
Що привніс у теорію неокласичний аналіз . - С .64
ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ НАВКОЛО СТАНУ РІВНОВАГИ . - С .64
Класична чи довгострокова ситуація . - С .65
Кейнсіанська чи короткострокова ситуація . - С .66
Проміжний відрізок кривої сукупної пропозиціТ . - С .67
Моделі зі сталими та гнучкими цінами . - С .68
Економічні коливання й технологічні зміни . - С .68
ГОЛОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТОТОЖНОСТ . - С .69
Основна макроекономічна тотожність . - С .70
Вплив технологічних змін . - С .71
Тотожність кількісної теорії грошей . - С .72
Технологічні зміни і грошовий ринок . - С .73
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .74
ВРІВНОВАЖЕНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ . - С .78
НЕОКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ . - С .78
Базова модель Р.Солоу . - С .78
Основна макроекономічна тотожність . - С .82
Визначення сталої врівноваженост . - С .84
Норма заощадження і стан сталої рівноваги . - С .85
ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО НАГРОМАДЖЕННЯ . - С .86
Зростання за "золотим правилом" . - С .88
ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСКЛКННЯ НА
ВРІВНОВАЖЕНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ . - С .89
Темп зростання чисельності населення . - С .89
Врівноважений сталий стан економіки . - С .90
Наслідки зростання чисельності населення . - С .91
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ВРІВНОВАЖЕНЕ
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ . - С .91
Екзогенний змінник виробничої функц . - С .92
Урівноважений сталий стан економіки з урахуванням технологічних змін . - С .92
Золоте правило" нагромадження і технологічні зміни . - С .94
Технологічні зміни — основний фактор довгострокового
Економічного зростання . - С .94
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .95
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК . - С .99
ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ . - С .99
Сучасний еволюційний підхід . - С .100
Еволюція на рівні фірми . - С .101
Макроекономічна еволюція . - С .107
Економічна генетика . - С .104
Ядра саморозвитку економіки . - С .105
МО'ДЕЛЮВАННЯ ЕНДОГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ЗМІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10<)
Еволюційна теорія ігор . - С .106
Модель ендогенного зростання . - С .107
Три основні блоки . - С .108
Результати модельного експерименту . - С .108
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .109
ЧАСТИНА II. МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ТЕХНОЛОПЧНИХ ЗМІН . - С .112
ТЕХНОЛОПЧНІ ЗМІНИ І ТЕОРІЯ ФІРМИ . - С .112
ВИДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ . - С .112
Технологія, що задана . . . . . . . . . . . .
І ІЗ
Ефективні технології-процеси . - С .114
Економічна ефективність технології-процесу . - С .116
ПРИБУТКОВІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .118
Принцип власності на прибуток . - С .118
Максимізація прибутку фірми . - С .118
Монополія чи конкуренція: теорія . - С .120
Монополія чи конкуренція: практика . - С .122
Емпіричний аналіз прибуткової мотивац . - С .124
ДИФУЗІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .125
Теорія дифузії інновацій: екзогенний підхід . - С .125
Теорія дифузії інновацій: ендогенний підхід . - С .127
Емпіричні дослідження дифуз . - С .128
Стислий виклад. Питання для самоперевірки
І ЗО
СТРАТЕГІЯ ФІРМИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ . - С .134
ЗДАТНІСТЬ ФІРМИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМ . - С .134
Темпи технологічних змін . - С .135
Урахування типів технологій . - С .137
Співвідношення типів інноваційного процесу . - С .138
Співвідношення фаз інноваційного процесу . - С .139
Характер технологічних змін в Україн . - С .140
СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР . - С .141
Стратегічний план . - С .141
Елементи стратегічного вибору . - С .142
Вплив технології на стратегічну поведінку . - С .144
ВИДИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГ . - С .145
Наступальна стратегія . - С .145
Захисна стратегія . - С .147
Імітаційна стратегія . - С .149
Залежна стратегія . - С .149
Традиційна стратегія . - С .150
Стратегія "за-нагодою" . - С .150
Співвідношення різних типів стратегій . - С .151
ІННОВАЦІЙНК ПІДПРИЄМСТВО . - С .151
Належність до високотехнологічних галузей . - С .153
Інституційні форми . - С .154
Стратегія малих інноваційних фірм . - С .155
Інноваційні підприємства в Україн . - С .156
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .157
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ . - С .162
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКІИННОСТ . - С .162
Об'єкт вимірювання ефективност . - С .163
Економічний ефект інновац . - С .163
Макроекономічний підхід . - С .64
Правило тотожності корисного результату . - С .165
Розмірність ефекту й витрат . - С .167
Відмінності абсолютної та порівняльної ефективност . - С .168
Врахування фактора часу . - С .169
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КФККТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ . - С .171
Строк окупност . - С .171
Облікова норма прибутку . - С .172
Процес дисконтування . - С .172
Показник чистої теперішньої вартості (НРУ) . - С .174
Індекс прибутковост . - С .176
Внутрішня норма прибуковості (ІКК) . - С .176
Одночасне застосування моделей . - С .178
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН . - С .180
Постановка задач . - С .180
Соціальні результати, які оцінюються економічною мірою . - С .180
Показники соціально-економічного ефекту . - С .181
Обчислення економічних збитків . - С .183
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .184
ЧАСТИНА III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ . - С .190
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ . - С .191
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО . - С .191
Суспільні витрати та зиски . - С .191
Позитивні екстернал . - С .192
Технологічні інноваціТ як позитивні екстернал . - С .194
Необхідність державної підтримки . - С .195
Необхідність процесу інтерналізац . - С .196
НАУКОМІСТКІСТЬ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА . - С .197
Технологічне змагання двох систем . - С .198
Особливості економічної політики щодо технологічних змін . - С .200
Уроки інноваційної політики для України . - С .203
Наукомісткість як мета економічної політики . - С .204
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТ . - С .206
Класифікація інструментів державної підтримки інновацій . - С .206
Політика оподаткування інноваторів . - С .209
Дослідницький податковий кредит . - С .210
Прискорена амортизація . - С .211
Малий бізнес . - С .212
Стислий виклад. Питання для самоперевірки . - С .213
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД . - С .217
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
В УКРАЇН . - С .217
Науково-технічні програми . - С .218
Витрати на науково-технічні роботи . - С .218
Прикладні розробки . - С .220
Винахідництво . - С .220
Політика пріоритетів . - С .221
Інвестиційна політика . - С .221
Конкурентоспроможність виробництва . - С .223
Стимулювання технологічного оновлення . - С .223
СТАТИСТИЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ЗМІН В УКРАЇН . - С .225
ЛІТЕРАТУРА . - С .235
УДК
ББК 65я72

Кл.слова (ненормированные):
Інновації -- Innovations -- Инновации -- Період перехідний -- Transition period -- Период переходный -- Економіка -- Economics -- Экономика -- Економіка ринкова -- Market economy -- Экономика рыночная
Аннотация: Це — перший в Україні навчальний посібник, в якому системно викладені питання економіки технологічних змін та інноваційних процесів. Визначено зміст основних категорій теорії науково-технічного розвитку, іх значення для економіки перехідного періоду. Розглянуто макрота мікроекономічні аспекти технологічних змін, теорію і практику державного управління інновацій.ним процесом, сучасні тенденції еконо мічного розвитку в Україні.

Экземпляры всего: 18
АБ (18)
Свободны: АБ (18)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017