На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІЛЬЇН, В.В$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
1
І-46


    Ільїн, В.В..
    Філософія (Нариси з історії філософської думки) [Текст] : навчальний посібник / В.В. Ільїн, Ю. І. Кулагін. - К. : ДТЕУ, 1997. - 289 с. - ISBN 5-7763-8310-2 : 8.04 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА. ПОЕЗІЯ УНІВЕРСУМУ . - С .4
ВСТУП
ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОІ-ЛЯДНЕ ЗНАННЯ:
ЇЇ СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ
. - С .
Світогляд як феномен духовного життя суспільства.
Структура світоіляду . - С .
Генезис філософського світогляду: міфологія і релігія . - С .
Особливості філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука . - С .
,• . - С .
Призначення філософії . - С .17
Основні РИСИ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Розвиток філософії як філософська проблема . - С .20
Диференціація, дивергенція і поляризація філософських вчень . - С .21
Філософський плюралізм -та його сутність . - С .25
Методи і закони історії філософії . - С .27
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Біля колиски світогляду. (Філософія давньої Індії)
Ведичний період давньоіндійського світогляду . - С .29
Вчення джайнізму та буддизму . - С .ЗО
Філософські системи індуїзму . - С .33
Шлях НЕБА". (Філософія стародавнього Китаю)
Дофілософський період Китаю . - С .36
Конфуцій та його послідовники . - С .3
Філософія даосизму . - С .41
ФІЛОСОФІЯ АНТИЧНОСТІ
В ПОШУКАХ "Єдиного". (Філософія Стародавньої Греції)
Формування філософсько-світоглядної орієнтації в епосах Гомера і Гесіода . - С .45
Давньогрецька натурфілософія. Мілстська школа і
Геракліт . - С .48
Онтологізм елеатів і атомізм Демокріта
. - С .
Класичний період: софісти, Сократ, Платон . - С .62
Арісіотсль -систематизатор давньогрецької філософії . - С .2
Для МУДРОГО всюди є спокій" (Філософія елліністичного та римського періодів)
Послідовники Платона і Арістотеля . - С .75
Епікуреїзм . - С .77
Пошуки сенсу життя стоїками і скептиками . - С .78
Ідеали представників римської філософії . - С .81
Неоплатонізм і перехід до нової духовної парадигми . - С .87
Розідл Ш. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ "У світлі сонячної ночі" (Християнська філософія середньовіччя)
Ідейні джерела та основна проблематика християнської апологетики . - С .89
Основні принципи релігійно-філософськоіо світогляду . - С .92
Реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії ІХ-ХІІІ ст . - С .95
Взаємовідношення віри і розуму в пізній схоластиці . - С .98
ФІЛОСОФІЯ РЕНЕСАНСУ "БЕЗСМЕРТЯ КУЛЬТУРИ -
БЕЗСМЕРТЯ РОЗУМУ" (Філософія епохи Відродження)
Основні риси гуманістичного світогляду Ренесансу . - С .102
Натурфілософія М. Кузанського і Д. Бруно . - С .104
3, Соціальна філософія Н. Макіавеллі та
Роттердамського . - С .107
філософські погляди М. Монтеня і Б. Паскаля . - С .111
ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ХУІІ-ХУІІІ ст.
СИЛА ЗНАННЯ ПРОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНТУЇЦІЇ"
(Емпіризм та раціоналізм філософії Нового часу)
Вчення Ф. Бекона про "Ідоли" та метод пізнання . - С .114
Філософія Т. Гоббса і Д. Локка . - С .117
Раціоналізм Р. Декарта та Б. Спінози . - С .120
БОГ- ЯК ЄДИНА ОЧЕВИДНІСТЬ" (Альтернативи раціоналізму і матеріалізму в філософії Нового часу)
Монадологія Г. В. Лейбніца . - С .124
Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі і Д. Юма . - С .125
ДУХ ЗАКОНІВ". (Філософія епохи Просвітництва)
Раціоналізм як спрямованість і методологія
Просвітництва . - С .128
Проблема .тюдіші і суспільного устрою в філософії
Просвітництва . - С .129
Механістичніііі матеріалізм і сенсуалізм в поглядах філософів епохіі Просвітництва . - С .132
КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ФІЛОСОФІЇ
СОВА МІНЕРВІЇ". (Німецька класична філософія)
Теоретичні джерела німецької класнчноі' філософії . - С .135
Коперннканськніі "перенорот" у філософії 1.
Канта . - С .ІЗ.
Філософія діяльності Й. Г. Фіхте . - С .142
Філософія тотожності Ф. В. Й. Шеллінга . - С .144
Система і метод філософії Г. В. Ф. Гегеля . - С .148
Антропологічніііі матеріалізм Л. Феіієрбаха . - С .153
Гуманістичні тенденнії філософії марксизму . - С .6
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ
ГОВОРИТИ ПРО ТЕ, ЩО ВІДПУВАЄТЬСЯ ВД
("ФІЛОСОфІЯ ЖИТТЯ")
Ірраціоналізм в філософії як нова духовна орієнтація . - С .163
Волюнтаризм А. Шопенгауера . - С .165
Проблема "надліодцніі" в філософії Ф. Ніцціе . - С .168
Еволюція псцхоаналітцчної філософії . - С .171
Інтуїтивізм А. Бергсона . - С .178
ЛЮДИНА є СВОБОДА". (Екзистенціалізм)
Джерела сучасного екзистеціалізму . - С .179
Феноменологічний метод М. Хаіідеггера . - С .183
Філософія існування" К. Ясперса . - С .185
Атеїстичний екзистенціалізм Ж.-П. Сартра . - С .187
Філософія "абсурду" А. Камю . - С .190
НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ .(ФІЛОСОФСЬКІ концепції позитивізму, прагматизму, герменевтики)
Проблеми методології наукового пізнання в позитивізмі, неопозитивізмі і постпозитивізмі . - С .194
Концепція істини в філософії прагматизму . - С .198
Сутність і методи філософської герменевтики . - С .201
ВіДБоі'лдо'ііУііК'і'УОМі'.і'л". (Реліпіініі філософія ХХсі.)
Нсоіоміім . - С .209
Еволіоціоіііім Тсііяра де Шардсни . - С .213
Рсліііііііо-філософські поіляди Г. Марселя . - С .217
Розді.і VIII. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ І РОСІЇ
Відліоі.ові (і
України)
Філософськи думка Кігінської РУСІ . - С .219
РОІІІІІІОК філософії к духі'ііііін культурі
України XIVXVII сі . - С .223
Філософія Григорія Сковороди . - С .228
Українська філософія XIX ст . - С .233
Філософські течії її Україні другої половини XIX початку XX сі . - С .241
Філософія і спііоі ляд українсі,кого романііііму . - С .246
Воля до ціпі" (Філософія Росії ХІХ-ХХ сі.
Слов'янофіли" і "іахідникіі" як прсдісча роііііііку філософської думки ц Росії . - С .252
Релігійна філософія . - С .259
Хріістняііськіій скінстеііціалгім М. Бсрдясва . - С .267
Ііііуїтіііііім . - С .270
іАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ. Фш()і()ч»ія
•НI(•ЖIIII•Я.ЧI<)ДIIНII . - С .274
Лі і ера тура . - С .281
УДК
ББК 87.3я7

Кл.слова (ненормированные):
Філософія -- Philosophy -- Философия -- Філософія нового часу -- New age philosophy -- Философия нового времени
Аннотация: Автори пропонують грунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем виникнення та розвитку світової філософської думки, в дохідливій .формі прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які отрішшп загальне визначення та практичне підтвердження, розкривають їх генезис у процесі духовної еволюції людства.
Автори підручника намагались уникнути традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матерілчу, ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання. Значна увага приділяється розгляду української філософії є контексті європейської та її особливостям.


Доп.точки доступа:
Кулагін, Ю.І.
Экземпляры всего: 9
АБ (9)
Свободны: АБ (9)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017