На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ЄФІМЕНКО, Т. І$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
657
Ч-34


    Чебанова, Н.В..
    Фінансовий облік: Підручник [Текст] / Н.В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. - [Б. м. : б. и.], 2007. - 704 с. - ISBN 966-580-223-2 : 40.00 р.
    Содержание:
Основи теорії фінансового обліку
Сутність і основні принципи фінансового обліку . - С .9
Об'єкт, предмет і методи фінансового обліку . - С .18
Бухгалтерський баланс, типи балансових змін . - С .30
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Призначення і структура рахунків бухгалтерського обліку . - С .41
Взаємозв'язок рахунків з балансом . - С .42
Подвійний запис, його сутність і значення . - С .47
Синтетичні та аналітичні рахунки . - С .59
Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками . - С .60
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Класифікація бухгалтерських рахунків за їх призначенням та будовою . - С .77
Класифікація рахунків за економічним змістом . - С .90
План рахунків бухгалтерського обліку . - С .92
Облік господарських процесів . - С .94
Організація фінансового обліку на підприємстві . - С .142
Бухгалтерський документообіг на підприємстві . - С .150
Облікові реєстри.
Форми фінансового обліку
Облікові реєстри . - С .158
Форми фінансового обліку . - С .161
Облік активів
Грошові кошти та їх облік . - С .168
Облік касових операцій і грошових документів . - С .171
Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті . - С .189
Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті . - С .197
Облік фінансових інвестицій
Визнання фінансових інвестицій і їх класифікація у фінансовій звітності . - С .206
Відображення фінансових інвестицій в балансі . - С .211
Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність . - С .218
Облік дебіторської заборгованості
Визнання дебіторської заборгованості та її класифікація у фінансовій звітності . - С .223
Облік довгострокової дебіторської заборгованості . - С .228
Облік поточної дебіторської заборгованості . - С .230
Облік основних засобів
Суть основних засобів, їх класифікація, оцінка і завдання обліку . - С .253
Документальне оформлення руху основних засобів . - С .263
Облік нематеріальних активів
Сутність, склад і оцінка нематеріальних активів . - С .315
Облік наявності, руху й амортизації нематеріальних активів . - С .318
Облік запасів, видатків виробництва та готової продукції
Організація обліку та контролю виробничих запасів підприємства . - С .329
Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку . - С .331
Облік надходження виробничих запасів . - С .338
Оцінка та облік вибуття запасів . - С .348
Оцінка і облік готової продукції . - С .368
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів . - С .375
Інвентаризація матеріальних цінностей
Облік руху товарів . - С .383
Облік зобов'язань
Визнання зобов'язань, їх класифікація у фінансовій звітності . - С .398
Облік довгострокових зобов'язань . - С .405
Облік поточних зобов'язань . - С .410
Розрахунки з оплати праці . - С .424
Облік забезпечень наступних витрат і платежів . - С .479
Облік непередбачених зобов'язань . - С .487
Облік власного капіталу
Облік вкладеного капіталу (формування і змін статутного капіталу)
Власний капітал: його визнання, функції та структура . - С .490
Облік статутного капіталу . - С .498
Облік пайового капіталу . - С .502
Облік додаткового капіталу . - С .503
Облік накопиченого капіталу (резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку)
Облік резервного капіталу . - С .505
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) . - С .506
Облік неоплаченого капіталу . - С .507
Облік вилученого капіталу . - С .510
Облік доходів, витрат і результатів діяльності
Облік доходів підприємства
Організація обліку та критерії визнання доходів . - С .513
Класифікація доходів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку . - С .518
Оцінка доходу . - С .520
Порядок обліку і визнання доходу, одержаного у результаті господарської діяльності . - С .526
Облік витрат підприємства
Організація обліку, критерії визнання і класифікація витрат підприємства . - С .545
Облік витрат за елементами . - С .549
Облік і визнання собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) . - С .554
Облік собівартості реалізованої продукції, який виникне внаслідок руху готової продукції . - С .571
Визнання і облік наднормативних виробничих витрат . - С .574
Облік операційних витрат . - С .576
Облік витрат діяльності . - С .582
Облік і подання у фінансовій звітності податку на прибуток . - С .591
Облік результатів діяльності підприємства . - С .614
Облік фінансових результатів операційної діяльності
Облік результатів фінансової та інвестиційної діяльності . - С .617
Облік фінансових результатів від надзвичайних подій . - С .619
Фінансова звітність
Загальні вимоги до фінансової звітності, визначені П(С)БО . - С .1
Мета, склад і елементи фінансової звітності . - С .620
Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності . - С .622
Баланс
Загальна характеристика звіту «Баланс . - С .623
Зміст статей Балансу . - С .624
Звіт про фінансові результати Загальна характеристика Звіту про фінансові результати . - С .636
Зміст статей Звіту про фінансові результати . - С .639
Порядок складання звіту . - С .642
Звіт про рух грошових коштів 658
Методи складання звіту . - С .660
Звіт про власний капітал
Структура та зміст статей Звіту про власний капітал . - С .679
Методика складання Звіту про власний капітал . - С .684
Примітки до фінансової звітності . - С .695
Порядок складання Приміток . - С .700
Література . - С .702
УДК
ББК 65.052

Кл.слова (ненормированные):
Облік фінансовий -- FinanCal accounting -- Учет финансовый -- Облік бухгалтерський -- Accounting -- Учет бухгалтерский -- Облік -- Accounting -- Учет -- Активи -- Assets -- Активы -- Заборгованість -- Indebtedness -- Задолженность -- Дебітор -- Debtor -- Дебитор -- Засоби основні -- Fixed assets -- Средства основные -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Витрати -- Costs -- Издержки -- Дохід -- Income -- Доход -- Звіт фінансовий -- FinanCal report -- Отчет финансовый -- Звітність -- Reporting -- Отчетность -- Капітал статутний -- . -- Капитал уставный


Доп.точки доступа:
Єфіменко, Т.І.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017