На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев КНЛингУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=BARRIER$<.>)
Найдено 4 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 4

1.
81.09
B89 Б87


    Brown, H. D.
    Breaking the Language Barrier. Creating Your Own Pathway to Success [Text] : учебное пособие / H.D. Brown. - Yarmouth : Intercultural Press, Inc., 1991. - 184 p. - ISBN 0-933662-91-2 : 260 000 р.
Перевод заглавия: Браун Д. Подолання мовного бар'єру
УДК
ББК 81.09
РУБ 3300г
Рубрики: Методика викладання іноземних мов

Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
4И(07)
М58


   
    Міжнародний форум " Мовна освіта: шлях до євроінтеграції " (17-18 березня 2005 р.) [Текст] : тези доп / М-во освіти і науки України; Київ. нац. лінгв. ун-т. Британська Рада ; За ред. С.Ю. Ніколаєвої, К.І. Онищенко. - К. : Ленвіт, 2005. - 290 с. - ISBN 966-7043-86-х : 25.00 грн.
40-річчю каф. методики викладання іноземних мов КНЛУ, 10-річчю наук.-метод. журналу "Іноземні мови", пам`яті проф. М.В. Ляховицького присвячується.
    Содержание:
Ніколаєва, С. Ю. Сучасні тенденції мовної освіти в Україні / С.Ю. Ніколаєва. - С .6-7
Bolitho, R. East Meets West: Perspectives on Developments in ELT Since 1989 / R. Bolitho. - С .7
Крючков, Г. Г. Перспективи приєднання України до Болонського процесу / Г.Г. Крючков. - С .8
Bullbrinker, O. Die Sprachenpolitik des Goethe-Instituts / O. Bullbrinker. - С .8-9
Markevytsch, R. Studienbegleitender Deutschunterricht an Hochschulen und Universitaten / R. Markevytsch. - С .9
Левченко, Т. І. Спільні соціально-культурні підходи до розвитку різних педагогічних систем / Т.І. Левченко. - С .9-10
Пахомова, Т. А. Художественный текст в межкультурном общении: проблемы коммуникативных неудач / Т.А. Пахомова. - С .10-11
Черноватий, Л. М. Основні напрями підвищення якості підготовки перекладачів у вищих закладах освіти / Л.М. Черноватий. - С .11-12
Дубравська, Д. М. Компаративний аналіз основних підходів до навчання та учіння / Д.М. Дубравська. - С .14
Егорова, Е. Н. Развитие умения учиться иностранному языку в процессе управляемого общения / Е.Н. Егорова. - С .14-16
Зеня, Л. Я. Содержание общих компетенций студентов педагогического вуза и пути их формирования / Л.Я. Зеня. - С .16-17
Tuchyna, N. V. European Dimentions in Language Education and Development of New Materials / N.V. Tuchyna, I.M. Kamynin. - С .17-18
Маєвська, Л. Д. Мультилінгвальна Європа та індивід як соціальний агент / Л.Д. Маєвська. - С .18-19
Полякова, А. А. Методологія викладання іноземних мов у світі Рекомендацій Ради Європи / А.А. Полякова. - С .19-20
Смирнова, Т. В. Проблемы преподавания "Лингвострановедения основного языка" как базового предмета в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов-филологов в свете рекомендаций Совета Европы / Т.В. Смирнова. - С .20-21
Sokolets, I. I. Plurilingualism and Pluriculturalism in Teaching Foreign Languages in Europe / I.I. Sokolets. - С .22-23
Todorova, N. Y. Quality Assurance in ESP: The Best We Can Be / N.Y. Todorova. - С .23-24
Варецька, Д. О. Психологічні аспекти у формуванні технологій викладання іноземної мови / Д.О. Варецька. - С .24-25
Висоцька, О. Л. Болонський процес: шлях до євроінтеграції / О.Л. Висоцька. - С .25-26
Галицька, М. М. Рекомендації Ради Європи з мовної освіти, їх використання у вищих навчальних закладах сфери туризму / М.М. Галицька. - С .26-27
Желуденко, М. О. Основні підходи до формування загальних компетенцій студентів у контексті Євроінтеграції / М.О. Желуденко. - С .27-28
Кайтан, Н. В. Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до студентів при вивченні іноземної мови / Н.В. Кайтан. - С .28-29
Karayeva, T. V. University Students Pre-Project Informational Training / T.V. Karayeva. - С .29
Кикилик, І. В. Індивідуально-психологічні особливості пам`яті в процесі оволодіння іноземною мовою / І.В. Кикилик. - С .30-31
Краснопера, Т. В. Роль психологічних механізмів у формуванні навичок аудіювання / Т.В. Краснопера. - С .31-32
Майкова, М. С. Мотиваційні чинники позааудиторного англомовного читання майбутніх юристів / М.С. Майкова. - С .32-34
Мартинюк, В. А. Основні концептуальні положення стимулюючої організації навчального процесу в Інтерактивному Проект-клубі / В.А. Мартинюк. - С .34-35
Ляміна, Л. П. Вияв спільних компонентів у мовній освіті як умова інтеграції в європростір / Л.П. Ляміна. - С .35-36
Мазур, О. О. Учет индивидуальных особенностей обучаемых как один из главных принципов разработки курса иностранного языка / О.О. Мазур. - С .36-37
Мацегора, С. М. Сучасні концепції і методи навчання іноземних мов у світлі документів Ради Європи / С.М. Мацегора, С.В. Макухіна. - С .37-38
Петровська, Ю. В. Проблеми автономного навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах / Ю.В. Петровська. - С .38-39
Свиренко, Ж. С. Гуманитарная культура современного специалиста-выпускника технического вуза / Ж.С. Свиренко. - С .39-40
Хорхоріна, Т. В. Викладання іноземних мов і Болонський процес: чи ми готові? / Т.В. Хорхоріна. - С .41
Чередніченко, Г. А. Розвиток мовних творчих здібностей у процесі оволодіння іноземною мовою / Г.А. Чередніченко. - С .41-42
Бобир, С. Л. Проблема формування фонологічної компетенції майбутнього вчителя англійської мови (на прикладі навчання логічного наголосу) / С.Л. Бобир. - С .44-45
Венгреновська, М. А. Принципи і методика навчання редагування переклданих текстів у найсучасніших навчальних посібниках / М.А. Венгреновська. - С .45-46
Gladio, S. V. Basics of Research Projects in Student-Centered Environment / S.V. Gladio. - С .46-48
Коваль, Т. І. Особливості диференційованого навчання учнів початкової школи аудіювання англійського мовлення за допомогою комп`ютера / Т.І. Коваль, Л.В. Городнича. - С .48-49
Дорошенко, Н. С. Шляхи підготовки майбутніх перекладачів науко-технічної інформації / Н.С. Дорошенко, І.І. Усов. - С .49-50
Дудок, Р. І. Семантична сутність інваріантного значення слова / Р.І. Дудок. - С .50-51
Єременко, Т. Є. Фонологічна компетенція викладача іноземної мови: сутність і структура / Т.Є. Єременко. - С .51-52
Іваненко, С. М. Типова програма з практики усного та писемного мовлення (німецька мова) і ТестДаФ - перші кроки до євроінтеграції / С.М. Іваненко. - С .52-53
Podosinnikova, A. I. Teaching Idiomatic English Educated Colloquial Speech to Linguistic Students / A.I. Podosinnikova. - С .54-55
Роман, С. В. Прийоми навчання іноземної мови в початковій школі, їх класифікація / С.В. Роман. - С .55-56
Борецька, Г. Е. Забезпечення граматичної правильності англомовних писемних висловлювань майбутніх вчителів / Г.Е. Борецька. - С .56-57
Бочкарьова, О. Ю. Характеристики фахового аудитивного повідомлення / О.Ю. Бочкарьова. - С .57-58
Васильєва, Е. В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей створення наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою / Е.В. Васильєва. - С .58
Висотченко, С. В. Метод активізації можливостей особистості та колективу як фактор розвитку особистості у процесі мовленнєвої діяльності / С.В. Висотченко. - С .59-60
Голобородько, О. А. Особистісно-орієнтовані технології навчання іноземних мов / О.А. Голобородько. - С .60-61
Кучерова, О. В. Применение ролевых игр на начальном этапе обучения иностранному языку / О.В. Кучерова, О.И. Скрыль. - С .61-62
Matsneva, O. A. Teaching Writing a Description in Upper Secondary School / O.A. Matsneva; OA Matsneva. - С .62-63
Новохатько, Л. Г. Формування читацької компетенції в аспекті використання лінгвостилістичного потенціалу художнього тексту / Л.Г. Новохатько. - С .63
Олійник, Т. О. Відбір навчальних стратегій для формування стратегічної компетенції учнів основної школи / Т.О. Олійник. - С .63-64
Панченко, Р. Б. Урахування особистісного інтелектуально-мовленнєвого потенціалу майбутнього перекладача для розвитку фахових умінь / Р.Б. Панченко. - С .64-65
Соколова, В. В. Зміст усної англомовної перекладацької компетенції у суспільно-політичної сфері / В.В. Соколова. - С .65-66
Tveretinova, O. O. Modern tendencies in teaching writing / O.O. Tveretinova. - С .67
Топтигіна, Н. М. Методичні положення процесу навчання студентів-філологів іншомовної дискусії / Н.М. Топтигіна. - С .68-69
Ягеніч, Л. В. Моделі уроків щодо формування стратегічної компетенції оволодіння іншомовним аудіюванням / Л.В. Ягеніч. - С .69-70
Асоянц, П. Г. Проектна методика навчання студентів-майбутніх інженерів англійської мови із застосуванням інформаційних технологій / П.Г. Асоянц, В.В. Стрілець. - С .72
Волкова, Г. Л. Организация обучения латинскому языку на заочном отделении фармацевтического факультета / Г.Л. Волкова, Т.В. Титиевская. - С .72-74
Волобуєва, О. Ф. Особливості формування іншомовної компетенції майбутніх офіцерів-прикордонників / О.Ф. Волобуєва. - С .74-75
Herman, L. V. Developing listening skills in groups of master degree students / L.V. Herman, O.L. Ilyenko. - С .75-76
Дружинина, Л. В. Специфика программного материала по английскому языку при обучении аспирантов в техническом вузе / Л.В. Дружинина, Л.А. Лазуренко, Н.И. Шашкина. - С .76-77
Гришкова, Р. О. Компаративна технологія формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей / Р.О. Гришкова. - С .77-78
Квасова, О. Г. Формирование умений реферирования англоязычного текста / О.Г. Квасова. - С .78-79
Коломієць, С. С. Роль інтегративних умінь у формуванні професійної мовленнєвої компетенції / С.С. Коломієць. - С .79-80
Крысанова, Т. А. Особенности обучения деловой переписке на английском языке / Т.А. Крысанова. - С .80
Кирилюк, М. А. Формування лінгвістичних компетенцій у процесі навчання німецької мови студентів немовних спеціальностей / М.А. Кирилюк. - С .80-81
Lebid', O. M. Role-Playing as a method of communicative approach to teaching foreign languages / O.M. Lebid'. - С .81-82
Мірошниченко, Е. В. Методичні аспекти формування іншомоної професійної компетенції студентів-економістів / Е.В. Мірошниченко. - С .83-84
Огородник, Н. Є. Резерви оптимізації навчання іншомовного професійно орієнтованого читання / Н.Є. Огородник. - С .84-86
Олійник, А. Д. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови професійної спрямованості у немовних вищих навчальних закладах / А.Д. Олійник. - С .86
Pavlova, T. P. Innovations for professional and functional communicative competence in English / T.P. Pavlova. - С .86-87
Саєнко, Н. С. Деякі аспекти інтеракційного підходу до навчання англійської мови спеціального вжитку / Н.С. Саєнко. - С .88-89
Sobol, Y. A. Content and Language Integrated Learning at Technical University / Y.A. Sobol. - С .89-90
Цурко, О. М. Спеціаліст-хімік та іноземна мова в новому міленіумі / О.М. Цурко. - С .90-91
Чулкова, Л. А. К проблеме обучения иностранному языку в неязыковых вузах / Л.А. Чулкова. - С .91-93
Бербенець, Л. І. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів як засіб навчання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах / Л.І. Бербенець, Л.А. Зощенко. - С .93-94
Бобришева, О. К. Методичний аспект навчання англійських економічних термінологічних словосполучень у мультилінргвальній аудиторії / О.К. Бобришева. - С .94-95
Коник, Н. В. Робота над лексичним матеріалом при формуванні комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі / Н.В. Коник, В.Г. Чеканович, Г.І. Бокшань. - С .95-96
Борщовецька, В. Д. Когнітивні моделі переробки іншомовної інформації / В.Д. Борщовецька. - С .96-97
Бубнова, Д. В. Проблеми моделювання реального спілкування при навчанні діалогічного мовлення іноземною мовою / Д.В. Бубнова. - С .97-98
Васецкая, Л. И. Проблема системности в обучении профессиональной речи иностранных студентов нефилологов / Л.И. Васецкая. - С .98-99
Галаган, В. Я. Вправи для формування мовних та мовленнєвих навичок при вивченні іноземної мови / В.Я. Галаган. - С .99-100
Горбунова, Н. П. Стилистические особенности жанров деловой научной письменной речи при обучении студентов технических вузов / Н.П. Горбунова. - С .100-101
Дегтярева, Ю. В. Принципы формирования коммуникативной компетенции пры обучении иноязычному чтению для деловых целей / Ю.В. Дегтярева. - С .101-103
Ефимова, И. В. Современные подходы к обучению неподготовленной речи / И.В. Ефимова. - С .103-104
Уханова, Л. С. Діалогічне мовлення та дискусія як основа творчого мислення / Л.С. Уханова, О.Л. Жеронкіна. - С .104-105
Замкова, Н. Л. Особливості застосування комунікативного методу у процесі вивчення іноземної мови / Н.Л. Замкова, Л.О. Сікорська, Т.В. Хоменко. - С .105-107
Зінукова, Н. В. Система вправ для навчання студентів-економістів створення ділової документації англійською мовою / Н.В. Зінукова. - С .107-108
Кл.слова: письмо
Ільїна, О. В. Розвиток особистісно-професійної комунікатвної компетенції майбутніх фахівців при вивченні іноземної мови / О.В. Ільїна, О.В. Нікітенко. - С .108-109
Корнєва, З. М. Особливості побудови цикду занять для навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології помірного "занурення" / З.М. Корнєва. - С .109-110
Кравчук, Г. В. Система вправ для навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнованого діалогічного говоріння на основі науково-технічної реклами певної галузі знань / Г.В. Кравчук. - С .110-111
Личко, Л. Я. Система вправ для формування у студентів-менеджерів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні / Л.Я. Личко. - С .111-112
Літікова, О. І. Технологія диференційованого навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей / О.І. Літікова. - С .113-114
Мартіросова, Т. В. Деякі методичні прийоми і способи навчання студентів усного спілкування на початковому етапі / Т.В. Мартіросова, Н.М. Слободяник. - С .114-115
Shumylo, M. Y. Games in Language Learning / M.Y. Shumylo, L.V. Oleshyk. - С .115
Орленко, Л. О. Теоретичні передумови відбору лексичного матеріалу для навчання читання спеціалізованої літератури англійською мовою / Л.О. Орленко. - С .116
Паламаренко, І. О. Формування мовної компетенції викладачів НМУ, які працюють зі студентами-іноземцями / І.О. Паламаренко. - С .117-118
Петльована, Л. Л. Сутність ділової гри як методу навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.Л. Петльована. - С .118-119
Семенчук, Ю. О. Методична класифікація термінологічної лексики підмови міжнародної економіки / Ю.О. Семенчук. - С .119-120
Соловей, Л. С. Професійно орієнтоване читання іноземною мовою і структура професійної підготовки фахівців туристичної галузі / Л.С. Соловей. - С .120-121
Сторожук, С. Д. Поетапний розподіл вправ для навчання ділового листування англійською мовою / С.Д. Сторожук. - С .121-122
Кл.слова: письмо
Федорова, І. А. Шляхи забезпечення мотивації навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення / І.А. Федорова. - С .122-123
Огуй, О. Д. Болонський процес та викладання лексикології в Україні ХХІ століття / О.Д. Огуй. - С .126
Демченко, Н. А. Из опыта использования модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов при обучении иностранным языкам в Полтавском национальном техническом университете / Н.А. Демченко. - С .126-127
Іваницька, Н. Б. Специфіка модульного структурування змісту навчання іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі / Н.Б. Іваницька. - С .127-128
Клепикова, Т. Г. Модульное обучение иностранным языкам магистров/аспирантов неязыковых специальностей / Т.Г. Клепикова, Ю.И. Осадчая. - С .128-129
Пишна, Л. М. Інструктивні та конструктивні підходи до завдань модульного контролю знань з іноземної мови професійного спрямування / Л.М. Пишна. - С .129-130
Аникеенко, Н. В. Самостоятельная работа студентов при кредитно-модульных технологиях обучения иностранным языкам / Н.В. Аникеенко. - С .130-131
Білозерова, Л. К. Модуль як функціональна одиниця дидактичної системи / Л.К. Білозерова. - С .132-133
Давидова, Т. А. До питання про кредитно-модульну програму з іноземної мови за професійним спрямуванням / Т.А. Давидова. - С .133-134
Петровська, А. О. Основи технології кредитно-модульної системи навчання іноземних мов / А.О. Петровська. - С .134-135
Шапран, Л. Ю. Кредитно-модульна система навчання іноземних мов у Національному університеті харчових технологій / Л.Ю. Шапран. - С .135
Барабанова, Г. В. Оцінка комунікативної компетенції студентів технічних вищих навчальних закладів при навчанні іношомовного професійно орієнтованого читання / Г.В. Барабанова. - С .138-139
Бражник, Н. О. Тестовий контроль іншомовної компетенції у читанні студентів вищих мовних закладів освіти / Н.О. Бражник. - С .139-140
Литвин, С. В. Критерії оцінювання рівня сформованості навичок та вмінь написання неофіційних та офіційних листів англійською мовою / С.В. Литвин. - С .140-141
Приходько, Г. І. Когнітивно-прагматичний аналіз аргументативного тексту / Г.І. Приходько. - С .141-142
Бардина, Л. Н. О совершенствовании форм и методов контроля / Л.Н. Бардина. - С .142-143
Бирюк, О. В. Проблема оцінювання рівня сформованості соціокультурної компетенції при навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей / О.В. Бирюк. - С .143-144
Воробйова, Т. О. Проблеми контролю у навчанні іноземних мов у світлі новітніх інтеграційних процесів / Т.О. Воробйова. - С .144-145
Денисенко, М. В. Оцінювання правильності читання англійською мовою учнями початкової школи / М.В. Денисенко. - С .145-146
Книш, Л. О. Role of Testing in EFL / Л.О. Книш. - С .146-147
Кушнарьова, Т. І. Вміння і стратегії при контролі читання англійською мовою / Т.І. Кушнарьова. - С .147-148
Легзіна, І. П. Тестування рівня сформованості іншомовної писемної прагматичної компетенції / І.П. Легзіна. - С .148-149
Лисенко, О. М. Комплексне тестування у навчанні іноземних мов як засіб контролю рівня сформованості комунікативної компетенції / О.М. Лисенко. - С .149-150
Логутіна, Н. В. Готовність майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до професійного іншомовного спілкування як педагогічна проблема / Н.В. Логутіна. - С .150-151
Маслієва, К. С. Ігрова організація тематичного контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи / К.С. Маслієва. - С .151-152
Осідак, В. В. Методичні рекомендації щодо проведення комплексного контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів / В.В. Осідак. - С .152-154
Polyakova, S. E. Incorporating Self-assessment into Second Language Learning / S.E. Polyakova. - С .154
Шукліна, С. І. Вимоги до поточного контролю рівня сформованості англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх учителів / С.І. Шукліна. - С .155
Б'ялик, В. Д. Національно-культурний компонент в алгоритмі навчання читання / В.Д. Б'ялик, О.Р. Копчак. - С .158-159
Боднар, С. В. Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобом англійської фразеології / С.В. Боднар. - С .159-160
Вдовіна, Т. О. Художній текст як засіб міжкультурного спілкування / Т.О. Вдовіна. - С .160-161
Вуколова, В. А. Лингвокультурология в структуре подготовки филолога-переводчика / В.А. Вуколова. - С .161-162
Голованчук, Л. П. Вимоги до вправ для формування культурно-країнознавчої компетенції учнів основної загальноосвітньої школи / Л.П. Голованчук. - С .162-163
Dvorzhetska, M. P. Culture Component in Language Teacher Education / M.P. Dvorzhetska. - С .163-164
Жилко, Н. Н. Формирование социокультурной компетенции студентов в курсе страноведения / Н.Н. Жилко. - С .164-165
Заскалєта, С. Г. Формування соціокультурної компетенції студентів економічного факультету / С.Г. Заскалєта. - С .165
Захарова, Л. М. Опис стандартних референтних ситуацій різними мовами як складова навчального матеріалу / Л.М. Захарова. - С .166-167
Ивашкевич, И. Н. О некоторых закономерностях отражения результатов чувственного восприятия в языковой системе современного английского языка / И.Н. Ивашкевич. - С .167-168
Oliynyk, T. I. ELT textbook: tentative analysis of the socio-cultural aspect / T.I. Oliynyk. - С .168
Петренко, Н. М. Підготовка фахівців з міжнародної та міжкультурної комунікації в економічному вищому навчальному закладі / Н.М. Петренко. - С .169
Селіванова, О. І. Соціокультурні передумови реформування професійної підготовки перекладачів у вищій школі / О.І. Селіванова. - С .169-170
Скляренко, Н. К. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи у процесі вивчення іноземної мови / Н.К. Скляренко, А.С. Іванова, О.Л. Красковська. - С .170-171
Spitschka, A. G. Die Rolle des landeskundlichen Wissens in der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz bei den Studenten der padagogischen Hochschulen / A.G. Spitschka. - С .171-172
Янко, Н. А. Алюзія як міжкультурний та соціолінгвістичний фактор у процесі перекладу (на матеріалі твору Дж. Орвелла "Скотоферма") / Н.А. Янко. - С .172-173
Бабій, О. І. Фразеологічна семантика у відтворенні мовної картини світу / О.І. Бабій. - С .173-175
Барабаш, Ю. М. Соціолінгвістичний аспект культури діалогічного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму / Ю.М. Барабаш. - С .175-176
Bila, T. M. Intercultural Communicative Competence in Business English / T.M. Bila. - С .176-177
Бойко, Т. Б. Англомовна україніка як культурний чинник у викладанні англійської мови / Т.Б. Бойко. - С .177-178
Царик, Г. М. Єдність навчання та соціокультурної компетенції при вивченні іноземної мови / Г.М. Царик, О.С. Ванівська. - С .178-179
Vykhrushch, N. B. Developing Intercultural Competence / N.B. Vykhrushch, O.V. Olenyuk. - С .179-180
Галушка, Г. М. Використання казки для формування соціокультурної компетенції молодших школярів / Г.М. Галушка. - С .180-181
Гордєєва, А. Й. Моделювання міжкультурного спілкування з використанням рольових ігор / А.Й. Гордєєва. - С .181-182
Давиденко, О. В. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови на старших курсах факультетів іноземних мов / О.В. Давиденко. - С .182-183
Золотова, С. Г. Коефіцієнт емоційного рівня (EQ) як фактор розвитку міжкультурної комунікації у навчанні іноземної мови / С.Г. Золотова. - С .183-184
Іжовська, І. Ю. Слова німецького походження по темі "Харчування" в угорських школах Закарпаття / І.Ю. Іжовська. - С .184-185
Кияшко, О. В. Культурологічний аспект у викладанні англійської мови / О.В. Кияшко. - С .185
Kovalenko, V. P. Cross-Cultural Communication Necessity and Fun / V.P. Kovalenko. - С .185-186
Коваленко, Л. В. Ділова кореспонденція в аспекті міжкультурної комунікації / Л.В. Коваленко, Л.А. Колот. - С .186-187
Kovalskaya, N. V. Difficulties and barriers of communication in business / N.V. Kovalskaya, T.G. Shmatok. - С .187-189
Корейба, І. В. Формування соціокультурної компетенції студентів-філологів у процесі навчання читання німецькою мовою / І.В. Корейба. - С .189
Кравченко, Н. В. Межкультурные и социолингвистические факторы в обучении иностранному языку / Н.В. Кравченко. - С .190
Красковська, О. Л. Лінгвістичні особливості формування міжкультурної компетенції на уроках англійської мови / О.Л. Красковська. - С .191
Кузьменко, Ю. В. Типова комунікативна ситуація як основа навчання англійського діалогічного мовлення із соціокультурним компонентом / Ю.В. Кузьменко. - С .192-193
Лавриш, Ю. Е. Роль соціолінгвістичних факторів у підвищенні мотивації вивчення іноземних мов у медичних вищих навчальних закладах / Ю.Е. Лавриш. - С .193-194
Літовка, Т. О. Особливості впливу міжкультурного контексту на ефективність ділового спілкування / Т.О. Літовка. - С .194-195
Мамчур, І. І. Збагачення лексичного запасу студента шляхом використання нетрадиційного англо-українського перекладу / І.І. Мамчур. - С .195-196
Морозова, О. Л. Teaching cross-cultural issues at primary level / О.Л. Морозова. - С .196
Попова, И. Г. Социолингвистические факторы в изучении иностранного языка в неязыковых высших учебных заведениях / И.Г. Попова, Н.А. Николаенко. - С .197
Олексієнко, Л. В. Навчання фахової усної доповіді учителів англійської мови у контексті діалогу культур / Л.В. Олексієнко. - С .198
Пашко, К. В. Соціально-побутові моделі комунікативної поведінки як компонент процесу формування франкомовної соціокультурної компетенції у старшій школі / К.В. Пашко. - С .198-199
Пілішек, С. О. Лінгвокраїнознавство як важливий фактор формування іншомовної компетенції / С.О. Пілішек. - С .199-201
Пономарьова, Ю. А. Проблеми навчання майбутніх філологів національно-культурних норм діалогічного спілкування японською мовою / Ю.А. Пономарьова. - С .201-202
Раевська, Н. М. Некоторые особенности овладения культурой общения в процессе обучения иностранному языку / Н.М. Раевська. - С .202
Свердлова, Т. Г. Використання японськими педагогами міжкультурних та соціокультурних факторів у навчанні іноземної мови / Т.Г. Свердлова. - С .203
Середа, О. М. Соціокультурний компонент змісту навчання писемного спілкування за допомогою електронної пошти / О.М. Середа. - С .203-204
Стеченко, Т. О. Формування у майбутніх учителів англомовної граматичної компетенції із соціокультурним компонентом / Т.О. Стеченко. - С .204-205
Terpyak, O. V. Sociolinguistic aspect of teaching apology speech act behaviour / O.V. Terpyak. - С .205-206
Цыбровская, С. С. Иностранный язык как средство совершенствования межкультурной коммуникации и способ раскрытия многогранности личности в современном мире / С.С. Цыбровская, И.А. Христенко. - С .206-207
Червінська, Л. О. До питання про лексичні особливості стилю англійської наукової прози в плані їх перекладу на українську мову / Л.О. Червінська, Є.Й. Новосядла. - С .208
Якутіна, Т. Г. Значення міжкультурних та соціолінгвістичних факторів у навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей / Т.Г. Якутіна. - С .209-210
Асоянц, П. Г. Використання інформаційних технологій для організації самостійної роботи з іноземної мови / П.Г. Асоянц, Г.С. Чекаль. - С .212
Бабушко, С. В. Teaching Listening Skills through Video / С.В. Бабушко. - С .212-214
Бичкова, Н. І. Теорія і практика використання відеофонограми для навчання іноземних мов / Н.І. Бичкова. - С .214-215
Біркун, Л. В. Загальноєвропейські Рекомендації у навчально-методичному комплекті для 5-го класу середніх загальноосвітніх шкіл "Our Friendly English" / Л.В. Біркун. - С .215-216
Борова, Т. А. Формування вмінь самокорекції у студентів при використанні комп`ютерів на заняттях з англійської мови / Т.А. Борова. - С .217-218
Волкова, Г. К. Навчально-методичне забезпечення фахово-орієнтованої підготовки фармацевтів з англійської мови / Г.К. Волкова. - С .218-219
Давиденко, Ю. Є. Використання інформативно-комунікативних технологій для мовної освіти / Ю.Є. Давиденко. - С .219
Зеленська, О. П. Самостійна робота курсантів з іноземної мови у вищих навчальних закладах МВС України / О.П. Зеленська. - С .220-221
Макодай, І. І. Використання аудіовізуальних засобів у процесі формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів / І.І. Макодай, А.І. Калініченко. - С .221-222
Komarnyts`ka, L. A. Prewriting and Revision Techniques for Teaching Writing / L.A. Komarnyts`ka. - С .222-223
Рябоконь, О. В. Електронна енциклопедія "Аутолінгводидактика" як інноваційний засіб навчання іноземних мов / О.В. Рябоконь, В.А. Сапогов. - С .223
Chernysh, V. V. Ways of Teaching Listening Comprehension Skills Using New Cambridge Advanced English / V.V. Chernysh. - С .223-224
Ярова, О. Б. Мультимедійні засоби навчання іноземних мов / О.Б. Ярова. - С .224-225
Байдацька, Н. М. Соціальні передумови необхідності введення сучасного дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / Н.М. Байдацька. - С .226-227
Бебих, В. В. Психологічні передуми розробки комп`ютерних матеріалів для розвитку навичок англійського писемного мовлення / В.В. Бебих. - С .227-228
Беженар, І. В. Застосування портфоліо для навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей університету / І.В. Беженар. - С .228-229
Березовська, О. В. Використання художніх фільмів у навчанні іноземної мови / О.В. Березовська. - С .229-230
Латигіна, А. Г. Використання мультимедійних навчальних матеріалів з іноземних мов професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах / А.Г. Латигіна, Н.В. Бессараб. - С .230-231
Бєлєнька, Т. Л. Проектування дистанційного курсу англійської мови для самостійної роботи майбутніх економістів / Т.Л. Бєлєнька. - С .231-232
Биконя, О. П. Експериментальна перевірка методики навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою з використанням комп`ютерів / О.П. Биконя. - С .232-233
Валигура, Л. В. Раздаточный материал как один из способов интенсификации обучения лексике в неязыковом вузе / Л.В. Валигура, Т.Б. Субботина. - С .233-234
Васкан, И. В. Использование Интернет-ресурсов в процессе преподавания английского языка / И.В. Васкан. - С .234-235
Грабова, С. В. Відеофонограма як матеріал у навчанні використання паралінгвістичних засобів спілкування / С.В. Грабова. - С .235-236
Данілова, К. О. Комплекс вправ для формування писемної англомовної компетенції студентів інженерних спеціальностей із застосування текстового процесора / К.О. Данілова. - С .236-237
Жданова, Н. С. Міжпредметний зв`язок як одна із засад при відборі змісту навчання у навчально-методичний комплекс / Н.С. Жданова. - С .237
Жукова, Т. С. Засоби навчання молодших школярів іноземних мов / Т.С. Жукова. - С .238-239
Зєня, А. О. До проблеми засобів навчання другої іноземної мови / А.О. Зєня. - С .239-240
Каменєва, Т. М. Проблема відбору змісту електронного підручника ділової англійської мови / Т.М. Каменєва. - С .240-241
Клак, І. Є. Використання мультимедійних курсів у процесі формування лексико-граматичних компетенцій / І.Є. Клак. - С .241-242
Куниця, Л. І. З досвіду використання автоматизованих навчальних курсів для навчання студентів немовних вищих навчальних закладів / Л.І. Куниця. - С .242-243
УДК
ББК 81.09
Рубрики: Методика викладання мови--ІНОЗЕМНА


Доп.точки доступа:
Ніколаєва , С.Ю. \ред.\; Онищенко, К.І. \ред.\
Экземпляры всего: 1
н/з (1)
Свободны: н/з (1)
Найти похожие


3.
4
Я41


   
    Языки и транснациональные проблемы [Текст] : материалы І Междунар. науч. конф. (22-24 апреля 2004 г.). Т. 2 / Отв. ред. Т.А. Фесенко ; Ред. кол.: В.А. Виноградов, Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев. - М. ; Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. - 568 с. - 30.00 грн.
    Содержание:
Stefanink, B. Kognitivische Grundlagen ubersetzerischer Kreativitat zur Uberwindung kultureller Barrieren / B. Stefanink, I. Balacescu. - С .9-27
Фесенко, Т. А. Перевод - когнитивная игра? / Т.А. Фесенко. - С .28-38
Богатырев, А. А. Текстовые источники интеркультурной "непереводимости" (на материале русских переводов "Замка" Франка Кафки) / А.А. Богатырев. - С .39-49
Воробьева, О. П. Вирджиния Вульф в аспекте языковой личности: когнитивный этюд / О.П. Воробьева. - С .50-55
Алефиренко, Н. Ф. Культура и языковое сознание / Н.Ф. Алефиренко. - С .56-62
Кобрина, Н. А. О способах комбинаторной реализации некоторых категориальных значений / Н.А. Кобрина. - С .63-72
Левицкий, А. Э. Концептуальные особенности персонажной речи в конфликтогенном межгендерном дискурсе ( на материале современной американской художественной прозы ) / А.Э. Левицкий. - С .73-79
Сухих, С. А. Лингвопсихологические параметры языковой личности / С.А. Сухих. - С .80-84
Фесенко, Т. А Языковая личность в контексе речепорожления / Т.А Фесенко, А.Л. Фесенко. - С .85-91
Чернявская, В. Е. Коммуникация в науке: "Коллективный разум" и / или индивидуальная когнитивная деятельность? / В.Е. Чернявская. - С .92-99
Харниш, С. И. Language of technology / С.И. Харниш. - С .100-108
Бугакова, Н. В. Соотнесенность семантической структуры обращения с когнитивной структурой речевого акта / Н.В. Бугакова. - С .109-115
Гуревич, Л. С. Когнитивный цикл глагольной семантики: от восприятия к зрению / Л.С. Гуревич. - С .116-123
Нифанова, Т. С. О некоторых свойствах природных явлений с точки зрения направления концептуализации ( на материале английского, французского и русского языков ) / Т.С. Нифанова. - С .124-128
Потапенко, С. И. Когнитивные средства ориентирования языковой личности: семантические примитивы или образ-схемы? / С.И. Потапенко. - С .129-135
Романова, Т. В. Языковая личность и концептосфера русского языка по данным публицистического дискурса современной творческой интеллигенции / Т.В. Романова. - С .136-142
Секрет, И. В. Компаративное исследование особенностей функционирования деятельности письменной речи в системах родного и иностранного языков субъектов / И.В. Секрет. - С .143-150
Стул, Т. Г. Моделирование процессов понимания художественного текста в структуре лингвистического пространстваязыковой личности / Т.Г. Стул. - С .151-158
Халяпина, Л. П. Политкультурная языкова личность как новый тип языковой личности, востребованной новой глобальной ситуацией / Л.П. Халяпина. - С .159-163
Фурс, Л. А. Информативность речи как отражение языковой личности говорящего / Л.А. Фурс. - С .164-171
Шестеркина, Н. В. Языковая личность и реальный мир / Н.В. Шестеркина. - С .172-177
Шихова, Т. М. К вопросу о категориальном статусе интернациональных фразеологических единиц русского языка / Т.М. Шихова. - С .178-184
Юдина, Н. В. Когнитивный диссонанс или соответствие? ( "когниофразеологизм" как маркер языковой личности ) / Н.В. Юдина. - С .185-190
Макеева, М. Н. Языковая картина мира: лингвокультурологический аспект / М.Н. Макеева, А.А. Гвоздева. - С .191-198
Даулетова, В. А. Языковая личность и "я" ( на материале политических биографий ) / В.А. Даулетова. - С .199-205
Мандель, Л. Н. Лексика, выражающая концепт " Активная деятельность человека в темпоральном аспекте ", в тезаурусе языковой личности / Л.Н. Мандель. - С .206-211
Семикина, Е. Л. К вопросу об изменении объема субстантивных словосочетаний в английском языке / Е.Л. Семикина. - С .212-214
Фесенко, С. Л. Аффективно-когнитивная ориентация языковой личности как основа формирования когнитивных интенций / С.Л. Фесенко. - С .215-218
Красовская, Н. А. Формирование языковой личности будущего учителя-словесника и вузовский курс " Русская диалектология " / Н.А. Красовская. - С .219-224
Сорокин, Ю. А. Существует ли художественный перевод? / Ю.А. Сорокин. - С .225-230
Алексеева, Л. М. Научный перевод как тип когнитивной деятельности / Л.М. Алексеева. - С .231-236
Grischaewa, L. Kollektive und individuelle des Sprachteilhabers, Sprache und Uebersetzerstrategien / L. Grischaewa. - С .237-243
Авдонина, М. Ю. Имя в художественном тексте: культурологические аспекты / М.Ю. Авдонина. - С .244-249
Залялеева, А. Р. Проблемы перевода афоризмов / А.Р. Залялеева. - С .250-255
Кузьмина, Е. А. Специфика вербальной репрезентации этгокультурного пространства исходного текста в процессе перевода / Е.А. Кузьмина. - С .256-259
Мостовская, И. Ю. "Двойная отраженная звезда" (когнитивные конфликты в поэтическом переводе) / И.Ю. Мостовская. - С .260-262
Огнева, Е. А. Бунинские картины природы в оригинале и переводе ( на материале прозы И.А.Бунина ) / Е.А. Огнева. - С .263-267
Плеухова, Е. А. Лакунарность эмотивной лексики и особенности ее перевода ( на материале романа М.Горького " Мои университеты " и его переывода на испанский язык ) / Е.А. Плеухова. - С .268-271
Polay, V. Levels of translation / V. Polay. - С .272-278
Вдовенко, Д. В. Конфликтность научного текста как переводческая трудность / Д.В. Вдовенко. - С .279-284
Рябых, Е. Б. Вербальная репрезентация метафорических образов сознания в контексте перевода / Е.Б. Рябых. - С .285-290
Садыкова, Г. В. Текст электронных газет как объект лингвистического исследования (к проблеме порядка слов ) / Г.В. Садыкова. - С .291-296
Чарычанская, И. В. Перевод как вид исполнительского искусства / И.В. Чарычанская. - С .287-303
Ларькова, Л. Ф. К вопросу о функциональной теории трансляции и прагматические аспекты перевода / Л.Ф. Ларькова. - С .304-306
Пименова, М. В. Душа сквозь прмзму народных представлений (космос души) / М.В. Пименова. - С .307-312
Stadler, S. Culture and consciescnous: European culture, the EU 2000 programme and the guestion of the language / S. Stadler. - С .313-315
Богачева, Н. Н. О национальной специфике концептов "культуры с маленькой буквы" / Н.Н. Богачева. - С .316-322
Дронова, Н. П. "Вечные образы" в репрезентации постренессансного языкового сознания / Н.П. Дронова. - С .323-327
Забелина, Н. А. Сознание билингва в аспекте культуры / Н.А. Забелина. - С .328-333
Зайнуллина, Л. М. Влияние культуры на формирование языковой личности / Л.М. Зайнуллина. - С .334-339
Куликов, В. Г. К вопросу о путях формирования концептуальных систем в национальных вариантах английского языка / В.Г. Куликов. - С .340-345
Манаенко, Г. Н. Соотношение сознание - идеальное / Г.Н. Манаенко. - С .346-352
Милованова, М. В. Национально-культурные особенности метафорического моделирования языковой картины мира / М.В. Милованова. - С .353-359
Серова, И. Г. Концепт WAR в языковом сознании современного американца: гендерное измерение / И.Г. Серова. - С .360-367
Бахтикиреева, У. М. К проблеме двуязычия на постсоветском прстранстве / У.М. Бахтикиреева. - С .368-371
Кондратьева, О. Н. Метафорический концепт "вместилище" и способы его языковой репрезентации в древнерусский период ( на примере концептосферы "внутреннего мира человека" ) / О.Н. Кондратьева. - С .372-378
Конобеева, А. О. Производные единицы в репрезентации особенностей этнокультурного языкового сознания / А.О. Конобеева. - С .379-383
Тазетдинова, Р. Р. Анализ лексических единиц , выражающих ключевой концепт "жилище" в английском языке (на материале лексикографии) / Р.Р. Тазетдинова. - С .384-391
Малыгин, В. Т. Художественный и фольклороидный характер австрийской фразеологии / В.Т. Малыгин. - С .392-397
Шамне, Н. Л. Язык и культура в аспекте межкультурной коммуникации / Н.Л. Шамне. - С .398-405
Васильева, Н. В. Формула имени как языковой и культурный факт / Н.В. Васильева. - С .406-409
Авдеева, О. И. Кодирование культурной информации в семантике фразеологических единиц русского языка / О.И. Авдеева. - С .410-413
Борисова, С. А. Универсальные схемы восприятия пространства реального мира и текста / С.А. Борисова. - С .414-420
Зубкова, Я. В. Концепт "пунктуальность" в русской и немецкой лингвокультурах / Я.В. Зубкова. - С .421-425
Иванищева, О. Н. Различие культур и содержание словарной дефиниции двуязычного словаря / О.Н. Иванищева. - С .426-430
Ианова, С. В. О национально-культурной и культурно-языковой специфике / С.В. Ианова. - С .431-433
Калимуллина, Л. А. К семантической истории эмотивов печали (на материале русского языка XVIII-XIX вв.) / Л.А. Калимуллина. - С .434-441
Кудрина, Н. А. Французская гастрономическая метафора: диапазон влияния на другие лингвокультуры / Н.А. Кудрина. - С .442-446
Магировская, О. В. Антропонимическая картина мира в межкультурном диалоге / О.В. Магировская. - С .447-453
Никитин, С. А. Современная топономия Рима в разных функциональных стилях / С.А. Никитин. - С .454-461
Ничипорович, Е. А. Слово как симптом и аттрактор в системе культурных смыслов / Е.А. Ничипорович. - С .462-468
Прокопьева, С. М. Метафоризация зоонимов во флористической концептосфере современного немецкого языка / С.М. Прокопьева. - С .469-474
Чеханова, И. В. Национально-культурные особенности появления антропоцентризма в английских зоонимах / И.В. Чеханова. - С .475-480
Байрак, Н. В. Дискурсивные стратегии поддержания коммуникативного и их взаимосвязь с культурой / Н.В. Байрак. - С .481-486
Банникова, С. В. Прецедентное имя и проблемы языкового сознания / С.В. Банникова. - С .487-492
Белозерова, И. В. Образ бельгийца Эркюля Пуаро как способ отражения национального менталитета английского общества / И.В. Белозерова. - С .493-496
Бурмистрова, Е. А. О коммуникативном статусе названий произведений живописи / Е.А. Бурмистрова. - С .497-501
Евтушок, Ю. Г. Культурная специфика концепта crime в концептосфере амнриканского общества / Ю.Г. Евтушок. - С .502-508
Кликушина, Т. Г. Носитель культуры как субъект обыденной категоризации специальной лексики ( на материале русских наименований артиллерийских орудий ) / Т.Г. Кликушина. - С .509-515
Ласская, О. Г. Специфика концепта "крещение" в русской лингвокультуре / О.Г. Ласская. - С .515-518
Лисогуб, Л. И. Интеграция англицизмов в экономической терминосистеме современного немецкого языка / Л.И. Лисогуб. - С .519-522
Петрова, Е. А. Язык и культура в ракурсе их влияния друг на друга / Е.А. Петрова. - С .523-528
Соловьева, (Погорелова) Е. А. Культурные концепты Heart, Mind и Soul в концептосфере английского языка (предварительные замечания к анализу) / (Погорелова) Е.А. Соловьева. - С .529-535
Шамаева, Ю. Ю. Когнитивная модель эмоции радости: этнокультурный аспект / Ю.Ю. Шамаева. - С .536-543
Щирова, В. С. Соматические фразеологизмы в репрезентации культурных кодов / В.С. Щирова. - С .544-546
Ясыба, А. В. Немецкая ойконимия в славянском и тюркском культурно-языковом окружении / А.В. Ясыба. - С .547-552
Белогуб, А. Л. Отражение родственных отношений в топонимической лексике (на материале русского языка) / А.Л. Белогуб. - С .553-559
УДК
ББК 81
Рубрики: Мовознавство


Доп.точки доступа:
Фесенко, Т.А. \ред.\; Виноградов, В.А. \ред.\; Болдырев, Н.Н. \ред.\
Экземпляры всего: 1
н/з (1)
Свободны: н/з (1)
Найти похожие


4.
Шифр: М450879/2007/7
   Журнал

Методическая мозаика [Текст] : приложение к журналу "Иностранные языки в школе". - Выходит раз в два месяца
2007г. N 7
Содержание:
St. Basil`s Cathedral. - С.2-5
Bruder Grimm. - С.6-7
Winterfeste in Deutschland. - С.10-11
Email Etiquitte. Internet Safety Basics. - С.16-19
Niagara Falls. The Great Barrier Reef. The Valley of Geysers. - С.20-23
Johann Carl Friedrich Gaub. - С.24-25
La reunification de l`Eglise orthodoxe russe hors-frontieres au patriarcat de Moscou. Die Russisch-Orthodoxe Kirche feirte Widervereinigung. - С.26-28
The Cucumber Festival in Suzdal. - С.31-32
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч/з №1 (1)
Свободны: ч/з №1 (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017