На главную Библиотеки США

Библиотеки


Днепр НМетАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ІСТОРИКО$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
101(075.8)
П77


    Причепій, Євген Миколайович.
    Філософія [Текст] : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Академвидав, 2005. - 592 с. - (Альма-матер). - Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-1745 від 19.07.2004 р.). - ISBN 966-8226-20-8 (в пер.) : 30.00 грн.
    Содержание:
1. Вступ до філософії . - С .9-35. - Библиогр. в конце разд.
1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві . - С .9-35
Світогляд, його структура і функції . - С .9-12
Типи світоглядів . - С .12-15
Поняття "філософія" . - С .15-16
Соціальні умови формування філософії . - С .16-18
Духовні джерела філософії . - С .19-20
Філософські проблеми і дисципліни . - С .20-22
Специфіка філософського знання . - С .22-27
Філософські методи . - С .27-31
Функції філософії . - С .31-35
2. Історичні типи філософії . - С .36-252
2.1. Методологічні проблеми історії філософії . - С .36-45. - Библиогр. в конце разд.
Предмет історії філософії . - С .36-39
Історія філософії та філософія історії . - С .39-40
Методи історико-філософського аналізу . - С .40-41
Кл.слова: герменевтика
Західна та східна моделі (парадигми) філософії . - С .41-45
2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції . - С .46-74. - Библиогр. в конце разд.
Давньоіндійська філософія . - С .47-50
Давня китайська філософія . - С .50-55
Кл.слова: конфуціанство, даосизм
Філософія Давньої Греції . - С .56-73
Кл.слова: натурфілософія, піфагореїзм, класичний період, антропоцентризм, епоха еллінізму, скептицизм, неоплатонізм
2.3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження . - С .75-86. - Библиогр. в конце разд.
Філософія середньовіччя . - С .75-80
Кл.слова: теоцентризм, патристика, схоластика, реалізм, номіналізм
Філософія епохи Відродження . - С .80-86
Кл.слова: телеологія, пантеїзм
2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII-XVIII ст.) . - С .87-116. - Библиогр. в конце разд.
Наукова революція XVI-XVII ст. та вплив на розвиток філософії . - С .87-90
Кл.слова: метафізика
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу . - С .90-93
Кл.слова: емпіризм, раціоналізм, натуралізм, суб`єктивізм
Емпіризм. Англійська філософія XVII-XVIII ст. / 94-101
Кл.слова: сенсуалізм
Раціоналізм . - С .101-109
Філософія Просвітництва . - С .109-116
2.5. Німецька класична філософія . - С .117-142. - Библиогр. в конце разд.
Критична філософія І.Канта . - С .117-124
Суб`єктивний ідеалізм І.Фіхте . - С .124-126
Об`єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й.Шеллінга . - С .126-127
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф.Гегеля . - С .127-134
Філософія Л.Фейєрбаха . - С .134-135
Філософія марксизму . - С .135-142
2.6. Сучасна світова філософія . - С .143-200. - Библиогр. в конце разд.
Позитивізм . - С .143-162
Кл.слова: махізм, емпіріокритицизм, конвенціоналізм А.Пуанкаре, неопозитивізм, аналітична філософія, критичний раціоналізм
Прагматизм . - С .162-166
Ірраціоналізм у сучасній філософії . - С .166-173
Кл.слова: волюнтаризм
"Філософія життя" . - С .174-184
Кл.слова: психоаналіз
Феноменологія . - С .184-191
Екзистенційна філософія . - С .191-199
2.7. Українська філософія . - С .201-252
Дохристиянські витоки української філософії . - С .201-207
Філософська думка часів Київської Русі . - С .207-215
Філософія українського Відродження та бароко . - С .215-225
Філософія Г.Сковороди . - С .225-230
Кл.слова: антитетика
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні . - С .230-239
Філософія української національної ідеї . - С .240-251
3. Філософське розуміння світу . - С .253-341
3.1. Філософське вчення про буття (онтологія) . - С .253-286. - Библиогр. в конце разд.
Проблема буття у філософії . - С .253-260
Вчення про світ . - С .260-262
Підстави існування світу . - С .262-267
Сфери буття світу . - С .268-270
Категорії як структури буття . - С .270-285
Кл.слова: субстанція
3.2. Свідомість . - С .286-303. - Библиогр. в конце разд.
Поняття "свідомість" . - С .286-288
Проблема свідомості в історії філософії . - С .288-292
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла . - С .292-295
Виникнення свідомості . - С .295-297
Кл.слова: мова
Ознаки (властивості) свідомості та її структура . - С .297-302
Кл.слова: колективне несвідоме, самосвідомість
3.3. Філософія пізнання (гносеологія) . - С .304-331. - Библиогр. в конце разд.
Пізнання як предмет філософського аналізу . - С .304
Сутність пізнання у філософській традиції . - С .305-314
Чуттєве та раціональне в пізнанні . - С .314-323
Кл.слова: відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, розсудок, розум, поняття, судження, умовивід, проблема, теорія
Методологія наукового пізнання . - С .323-327
Кл.слова: аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний метод
Проблема істини в пізнанні . - С .327-330
3.4. Теорія цінностей (аксіологія) . - С .331-341. - Библиогр. в конце разд.
Визначення цінностей. Об`єктивістська та суб`єктивістська концепції цінностей . - С .331-336
Класифікація цінностей . - С .336-338
Функції цінностей . - С .338-340
4. Філософія людини . - С .342-424
4.1. Філософська антропологія . - С .342-368. - Библиогр. в конце разд.
Релігійно-міфологічна антропософія . - С .343-345
Натуралістична (наукова) антропософія . - С .345-348
Філософські проблеми антропогенезу . - С .348-353
Біологічне і соціальне в людині . - С .353-355
Біологія і культура в генезисі людини . - С .356-362
Сфери буття людини . - С .362-367
4.2. Філософія культури . - С .368-390. - Библиогр. в конце разд.
Поняття культури та її сутнісні начала . - С .370-372
Атрибутивні ознаки і властивості культури . - С .372-377
Генезис теорії культури . - С .377-384
Кл.слова: космополітизм, провіденціалізм
Проблема кризи сучасної культури . - С .384-389
4.3. Філософія релігії . - С .391-424. - Библиогр. в конце разд.
Поняття і проблемна сфера філософії релігії . - С .392-397
Поняття феномену релігії . - С .397-401
Філософські концепції природи релігії . - С .402-408
Кл.слова: неофрейдизм
Основні елементи та структура релігії . - С .408-414
Буття Бога у філософській інтерпретації . - С .414-424
Кл.слова: пантеїзм, екзистенціалізм, персоналізм
5. Філософія і суспільство . - С .425-542
5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства) . - С .425-456. - Библиогр. в конце разд.
Природа суспільства у філософській традиції . - С .425-433
Онтологія соціального . - С .433-439
Форми організації суспільного буття . - С .440-442
Малі та середні соціальні групи . - С .443-447
Великі соціальні групи як основні суб`єкти суспільного розвитку (класи, нації) . - С .447-455
5.2. Філософія історії . - С .456-483. - Библиогр. в конце разд.
Філософія історії: поняття і предмет . - С .456-463
Кл.слова: історіографія
Лінійна філософія історії . - С .463-473
Нелінійна філософія історії . - С .473-482
5.3. Філософія права . - С .484-513. - Библиогр. в конце разд.
Філософія права: поняття і предмет . - С .484-488
Кл.слова: неогегельянство
Сутність права . - С .488-493
Право і закон . - С .493-497
Людина і право . - С .497-500
Правова держава . - С .500-509
Кл.слова: суверенітет
Громадянське суспільство . - С .509-512
5.4. Філософія економіки . - С .513-526. - Библиогр. в конце разд.
Сутність і проблемна сфера філософії економіки . - С .513-515
Зміст та еволюція поняття "економіка" . - С .515-518
Сутність та особливості суспільного виробництва . - С .518-521
Філософія грошей . - С .521-525
5.5. Філософія техніки . - С .526-542. - Библиогр. в конце разд.
Техніка та історія людства . - С .526-529
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення . - С .529-531
Техніка як філософське поняття . - С .531-533
Головні проблеми досліджень у філософії техніки . - С .534-536
Проблема оцінки техніки . - С .536-541
Найвидатніши філософи світу та України . - С .543-573
Короткий словник філософських термінів . - С .574-591
ГРНТИ
УДК

Аннотация: Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4

Доп.точки доступа:
Черній, Анатолій Михайлович; Чекаль, Леонід Андрійович
Экземпляры всего: 1
ОКХ (1)
Свободны: ОКХ (1)
Найти похожие


2.
378:930.85(4Укр)
Б87


    Британ, Володимир Терентійович (кандидат історичних наук, доцент; зав. каф. історії, документознавства та інформаційної діяльності).
    Світова та вітчизняна вища школа: історико - культурологічний аспект [Текст] : навчальний посібник / В.Т. Британ. - Дніпропетровськ : РВА "Дніпро-ВАЛ", 2006. - 140 с. - 500 экз.. - ISBN 966-7616-93-2 (в мягк. пер.) : 10.00 грн.
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії як навчальний посібник. Протокол №1 від 25.01.2005р. Друкується в авторській редакції.
ГРНТИ
УДК

Аннотация: Використовуючи опубліковані історичні й культурологічні праці, а також результати своїх багаторічних досліджень життєдіяльності вищої школи України, автор висвітлює історію становлення та розвитку світової й вітчизняної вищої освіти, її вплив на соціокультурні процеси в суспільстві. Для студентів, викладачів, науковців, широкого кола читачів, які цікавляться освітянською сферою.

Держатели документа:
Библиотека Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) : 49600, г.Днепропетровск, пр.Гагарина, д.4
Экземпляры всего: 150
АУЛ (90), КИУ (50), ОКХ (1), СЧЗ (5), СБО (1), АНТЛ (3)
Свободны: АУЛ (90), КИУ (50), ОКХ (1), СЧЗ (5), СБО (1), АНТЛ (3)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017