Таранчук, А.
    Язык до университета доведет(образование за рубежом) [Текст] / А. Таранчук // Заграница. - 2006. - №24 . - с. 12