1Романенко Е. Сокровища Соледара/Е. Романенко // Лиза, 2006. т.№30.-С.58-59