1Окара А. Путин Медведев/А. Окара // Зеркало недели, 2008. т.№19.-С.4