1Природоресурсове право України/За ред. І.Каракаша. - 2005