1Палкин Ю. История гетманства/Ю. Палкин // Наука и техника, 2008. т.№3.-С.69-77