1Калинина С. Турнир знатоков права/С. Калинина // Библиополе, 2007. т.№11.-С.72-74