1Макнот Д. Душа любви/Д. Макнот, Д. Деверо. - 2004