1Тавлуй Л. А без води ані туди ані сюди.../Л. Тавлуй // Молодь України, 2007. т.№24.-С.17