1Мінюков А. Теоретичні та історіко- правові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод людини і громадянина в Україні/А. Мінюков // Право України, 2007. т.№5.-С.15-24