1Мордатенко Л. Ковила- ботанична принцеса степу/Л. Мордатенко // Наш край, 2006. т.№23.-С.4