1Половцева Е. Испания: начни сначала/Е. Половцева // Заграница, 2006,N №46.-С.6