1Лесков С. Климат сошел с ума/С. Лесков // Наука и техника, 2006. т.№5.-С.60-61